Przetargi.pl
Przebudowa drogi gminnej Nr 108250L w m. Ratoszyn Pierwszy oraz Nr 108245L w m. Ratoszyn Drugi.

Gmina Chodel ogłasza przetarg

 • Adres: 24-350 Chodel, ul. Partyzantów 24
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 81 827 73 10 , fax. 81 827 73 11
 • Data zamieszczenia: 2016-07-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Chodel
  ul. Partyzantów 24 24
  24-350 Chodel, woj. lubelskie
  tel. 81 827 73 10, fax. 81 827 73 11
  REGON: 43101985600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.chodel.gmina.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej Nr 108250L w m. Ratoszyn Pierwszy oraz Nr 108245L w m. Ratoszyn Drugi.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część I: Przebudowa drogi gminnej nr 108250L w m. Ratoszyn Pierwszy , na odcinku o długości 616 mb - dla części I: wycinkę drzew owocowych, roboty ziemne, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - 2 402,705 m2, wykonanie warstwy wzmacniającej z gruntu stabilizowanego cementem - 2 495,18 m2, wykonanie nawierzchni bitumicznej warstwa wiążąca - 2305,23 m2 i warstwa ścieralna - 2 259,25 m2), plantowanie skarp i obsianie - 625,00 m2, umocnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 - 951,00 m2, wykonanie oznakowania pionowego. Szczegółowy zakres robót zawarty jest w kosztorysie ofertowym -zał. nr 10. Część II: Przebudowa drogi gminnej nr 108245L w m. Ratoszyn Drugi, na odcinku o dł. 548 mb. dla części II: wykonanie robót rozbiórkowych i ziemnych, przełożenie zjazdów z kostki brukowej i płyt MON, wykonanie nawierzchni bitumicznej wyrównanie betonem asfaltowym gr. 6 cm - 35 t i kruszywem - 0/31,5 - 682 m3, warstwa wiążąca - 2504,70 m2 i warstwa ścieralna - 2 498,60 m2), plantowanie skarp i obsianie - 334 m2, umocnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 - 838,20 m2, wykonanie oznakowania pionowego i przestawienie znaków istniejących. Szczegółowy zakres robót zawarty jest w kosztorysie ofertowym -zał. nr 11.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451110008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ugchodel.bip.lubelskie. pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach