Przetargi.pl
Dostawy ziemniaków jadalnych

Dom Pomocy Społecznej w Nowinach ogłasza przetarg

 • Adres: 22-105 Okszów, Nowiny 101
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 82 5690789 , fax. 82 5690789
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dom Pomocy Społecznej w Nowinach
  Nowiny 101 101
  22-105 Okszów, woj. lubelskie
  tel. 82 5690789, fax. 82 5690789
  REGON: 11020035000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.dpswnowinach.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy ziemniaków jadalnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa ziemniaków jadalnych (CPV 03212100-1) do Domu Pomocy Społecznej w Nowinach, Nowiny 101, 22-105 Okszów woj. Lubelskie tj.: ziemniaki jadalne młode w ilości 5 000 kg workowane w znormalizowanych workach (po 25kg/30kg) z dostawą i załadunkiem do magazynu DPS w Nowinach w dostawach cotygodniowych po około 460 kg od lipca do października 2016 r. ziemniaki jadalne w ilości 18 000 kg workowane w znormalizowanych workach (po 25kg/30kg) z dostawą i załadunkiem do magazynu DPS w Nowinach w terminach: - trzecia dekada października 2016 r. 8 000 kg - marzec 2017 r. 5 000 kg - kwiecień 2017 r. 5 000 kg Podana ilość ziemniaków jadalnych jest wartością szacunkową, w przypadku niezrealizowania ilościowego zakupu przez Zamawiającego w czasie trwania umowy, zakup uważa się za zakończony bez jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych. Minimalna realizacja ilościowa to 60 % przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 032121001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.dpswnowinach.pl/ bip.powiat.chelm.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach