Przetargi.pl
Przebudowa mostu przez rzekę Łada w m. Malinie zlokalizowanego w km 14+935 drogi powiatowej nr 2810L Krzemień - Chrzanów - Goraj wraz z przebudową dojazdów

Zarząd Dróg Powiatowych ogłasza przetarg

 • Adres: 23-300 Janów Lubelski, ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 29
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 015 8720266 , fax. 015 8720191
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych
  ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 29 29
  23-300 Janów Lubelski, woj. lubelskie
  tel. 015 8720266, fax. 015 8720191
  REGON: 83041369100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdpjanowlubelski.bip.lubelskie.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa mostu przez rzekę Łada w m. Malinie zlokalizowanego w km 14+935 drogi powiatowej nr 2810L Krzemień - Chrzanów - Goraj wraz z przebudową dojazdów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: przebudowa mostu przez rzekę Łada w m. Malinie zlokalizowanego w km 14+935 drogi powiatowej nr 2810L Krzemień - Chrzanów - Goraj wraz z przebudową dojazdów. Zadanie obejmuje miedzy innymi: przebudowę mostu zlokalizowanego w km 14+935 (branża mostowa) tj.: - rozbiórkę istniejącego obiektu mostowego wraz z umocnieniami, - zabezpieczenie cieku przed zanieczyszczeniem, - wykonanie nowego obiektu z blachy strukturalnej (falistej) o rozpiętości 6,35m i długości dołem 13,05m, górą 10,35m, krawędzie blachy oparte w rynnach w ławie fundamentowej i zabetonowane lub osadzone w kotwach, końce rury strukturalnej usztywnione żelbetowym wieńcem, obiekt posadowiony bezpośrednio, mikropale zawieszone o długości pracującej 8 m i minimalnej średnicy buławy 15 cm zwieńczone oczepem który będzie równocześnie ławą fundamentową dla konstrukcji z blachy strukturalnej, - umocnienie dna i skarpy pod obiektem płytami z betonu hydrotechnicznego, a poza obiektem materacami gabionowymi, - wykonanie nad obiektem tzw. parasola ochronnego ze złożenia geosyntetyków tj.: geowłókniny filtracyjnej, geomembrany oraz geotkaniny, zakończony poprzecznymi drenami francuskimi, - wykonanie zasypek, - wykonanie warstw konstrukcyjnych drogi, - umocnienie skarp na obiekcie kostką granitową, - wykonanie poboczy i ustawienie barier ochronnych, przebudowę dojazdów do mostu na odcinku od km 13+662 do km 16+835 (branża drogowa) tj.: - wzmocnienie istniejącej nawierzchni odpowiednio - pakietem warstw bitumicznych tj.: ułożenie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego o zmiennej grubości oraz warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o grubości 4 cm po uprzednim oczyszczeniu i skropieniu miedzywarstwowym emulsją asfaltową lub pakietem warstw tj.: ułożenie warstwy wyrównawczej z kruszywa łamanego 0/31,5, warstwy wiążącej betonu asfaltowego o grubości 4 cm oraz warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o grubości 4 cm po uprzednim oczyszczeniu i skropieniu miedzywarstwowym emulsją asfaltową; - poszerzenie jezdni do wymaganej szerokości 5,5 m oraz poszerzenie jezdni na ostrych łukach poziomych o następującej konstrukcji: warstwa ścieralna z betonu asfaltowego grubości 4 cm ułożona na warstwie wiążącej betonu asfaltowego o grubości 8 cm i podbudowie zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (grubość warstwy 20 cm) oraz podbudowie pomocniczej z gruntu stabilizowanego cementem Rm = 2,5 MPa (grubość warstwy 15 cm); - dostosowanie wysokościowe istniejących zjazdów do projektowanej niwelety drogi; - dostosowanie wysokościowe poboczy ziemnych z ich umocnieniem na szerokości 0,5 m materiałem kamiennym, - odnowę istniejącego systemu odwodnienia drogi tj. odmulenie oraz regulację wysokościową istniejących rowów przydrożnych; - remont istniejących przepustów zlokalizowanych pod droga powiatową w kilometrze: 14+164,10; 15+820; 16+073,50 i 16+514,40 poprzez wymianę części przelotowej przepustów bez zmiany średnicy wraz z wykonaniem ścianek czołowych. - oznakowanie poziome i pionowe, - roboty wykończeniowe. 2. Przedmiot zamówienia szczegółowo został określony w Tomie III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 3. Realizacja przedmiotu zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 1409 z późniejszymi zmianami), ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014 roku poz. 121 z późniejszymi zmianami) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku poz. 2164). 4. Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji przedmiotu zamówienia, w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach postępowania przez Zamawiającego. 5. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. W przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, Zamawiający żąda, wskazania przez Wykonawcę w Ofercie (w formularzu Oferty) część zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podanie przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawa zamówień publicznych. 6. Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę gwarancji jakości na przedmiot zamówienia na okres minimum 48 miesięcy. Okres udzielonej gwarancji stanowi jedno z kryterium oceny ofert
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 50 000,00 zł. (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych). 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy: 1) pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy: Bank Pekao S.A. Nr 96 1240 5497 1111 0010 5532 6099 2) poręczeniach bankowych, 3) poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo - kredytowych, 4) gwarancjach bankowych, 5) gwarancjach ubezpieczeniowych, 6) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późniejszymi zmianami)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.zdpjanowlubelski.bip.lubelskie.pl/index.php?id=69
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach