Przetargi.pl
Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Izbica w okresie 1 wrzesień 2016r - 31 grudzień 2016r.

Gmina Izbica ogłasza przetarg

 • Adres: 22-375 Izbica, ul. Gminna 4
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 084 6183034 , fax. 084 6183034
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Izbica
  ul. Gminna 4 4
  22-375 Izbica, woj. lubelskie
  tel. 084 6183034, fax. 084 6183034
  REGON: 00053790600000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Izbica w okresie 1 wrzesień 2016r - 31 grudzień 2016r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi dowozu uczniów do Szkół na terenie Gminy Izbica w okresie od 1 września 2016r. do 31 grudnia 2016r. Przedmiot zamówienia obejmuje dowóz do następujących Szkół: Zespół Szkół w Izbicy, Zespół Szkół w Orłowie Drewnianym, Szkoła Podstawowa w Wirkowicach, Szkoła Podstawowa w Tarnogórze Kolonii. 2.Zakres zamówienia obejmuje przewóz uczniów wraz z zapewnieniem opieki podczas transportu do Szkół na zasadzie zakupu biletów miesięcznych w dni nauki szkolnej, przyjmując organizację roku szkolnego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 46, poz. 432 z późn. zm.). 3.Pod pojęciem przewóz uczniów do szkoły należy rozumieć dowóz uczniów z ustalonych miejsc zamieszkania do szkoły przed rozpoczęciem zajęć i odwóz uczniów ze szkoły do ustalonych miejsc ich zamieszkania po zakończeniu zajęć. Trasy winne być realizowane na zasadzie komunikacji publicznej, ogólnodostępnej z pierwszeństwem przejazdu wskazanych w niniejszym postępowaniu uczniów. 4.Przewozy uczniów odbywać się mogą wyłącznie środkami transportu spełniającymi wymagania techniczne określone w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012r., poz. 1137 z późn. zm.) i innych przepisach związanych z przewozem osób, ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1414). 5.Wykonawca musi zapewnić uczniom bezpieczny przewóz, tzn. odpowiednie warunki bezpieczeństwa i higieny. 6.Wykonawca sprawował będzie opiekę nad uczniami w trakcie ich dowozu do szkół oraz w drodze powrotnej (kierowca nie może pełnić funkcji opiekuna). Do obowiązków opiekuna należy: sprawowanie opieki nad uczniami w trakcie wsiadania do autobusu, sprawowanie opieki nad uczniami w trakcie jazdy oraz sprawowanie opieki nad uczniami w trakcie wysiadania z autobusu. Ilość opiekunów musi być dostosowana do liczby wykonywanych kursów w taki sposób, aby w każdym wykonywanym kursie był opiekun. 7.Autobusy muszą posiadać wystarczającą liczbę miejsc siedzących na określonej trasie. 8.Wykonawca ubezpiecza autobusy i pasażerów od wszelkich szkód powstałych podczas przewozu i pozostających w związku z przewozem. 9.Liczbę i przebieg tras Wykonawca ustala z Zamawiającym, tak by godzina odjazdu z poszczególnych miejscowości zaczynających kurs była nie wcześniejsza niż o godzinie 7:00. Czas przyjazdu do szkół nie później niż o godzinie 7:55. 10.Odwozy będą rozpoczynały się według poniższych zasad: 10.1. Zespół Szkół w Izbicy o godzinie 14.25 10.2. Szkoła Podstawowa w Tarnogórze Kolonii : dzieci z klas I - III o godzinie 12.45, dzieci z klas IV - VI o godzinie 14.30 10.3. Szkoła Podstawowa w Wirkowicach o godzinie 13.20 10.4. Zespół Szkół w Orłowie Drewnianym: dzieci z klas I - V o godzinie 13.00, dzieci z klasy VI oraz gimnazjum o godzinie 14.45. Do Zespołu Szkół w Orłowie Drewnianym przywozy należy rozpoczynać od strony Stryjowa, zaś odwozy najpierw w kierunku Wólki Orłowskiej, a następnie Stryjowa. 11.Przewozy muszą odbywać się w ramach regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym zgodnie z ustawą o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1414). 12.Wykonawca zobowiązany jest podać kalkulację kosztów miesięcznego przewozu jednego ucznia z danej miejscowość i z powrotem (przy uwzględnieniu ceny brutto jednego biletu miesięcznego), przy założeniach: a)ok. 20 dni nauki miesięcznie. b)Należy przyjąć organizację roku szkolnego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 46, poz.432 z późn. zm.): 13.Szacowany dzienny przewóz uczniów wynosić będzie 370 osób. 14.Szczegółowe informacje dotyczące liczby przewożonych osób zawiera załącznik Nr 1A do siwz - kalkulacja kosztów przewozu. 15.Rozliczenie usługi następować będzie na podstawie ilości wystawionych biletów miesięcznych. 16.W przypadku awarii pojazdu przewożącego dzieci Wykonawca zobowiązuje się zapewnić inny, sprawny technicznie, aby dowozy przebiegały bez zakłóceń. Czas zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w razie zaistnienia w/w awarii nie powinien przekroczyć 1 godziny. 17.Oznaczenia kodu CPV - Wspólnego Słownika Zamówień (kod i opis): 60.00.00.00-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów) 60.10.00.00-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego 60.11.20.00-6 - Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 600000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ugizbica.bip.e-zeto.eu
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach