Przetargi.pl
Remont łazienek w budynku Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej w Janowie Lubelskim

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim ogłasza przetarg

 • Adres: 23-300 Janów Lubelski, ul. Józefa Piłsudskiego 58
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 15 8725024
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim
  ul. Józefa Piłsudskiego 58 58
  23-300 Janów Lubelski, woj. lubelskie
  tel. 15 8725024
  REGON: 83041362700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: kp_janowlubelski@straz.lublin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Samorządowa jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont łazienek w budynku Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej w Janowie Lubelskim
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowego remontu dwóch łazienek w budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Janowie Lubelskim
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454530007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.straz-janowlub.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach