Przetargi.pl
Remont pomieszczeń w siedzibach Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Lublinie i Chełmie

Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ogłasza przetarg

 • Adres: 20-124 Lublin, ul. Szkolna 16
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 081 5310511 , fax. 081 5310528
 • Data zamieszczenia: 2016-07-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
  ul. Szkolna 16 16
  20-124 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 081 5310511, fax. 081 5310528
  REGON: 01544738200079
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nfz-lublin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont pomieszczeń w siedzibach Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Lublinie i Chełmie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zadanie nr 1 - remont wybranych pomieszczeń w siedzibie Lubelskiego OW NFZ w Lublinie przy ul. Szkolnej 16. Zadanie nr 2 - remont wybranych pomieszczeń w siedzibie Delegatury Lubelskiego OW NFZ w Chełmie przy ul. Ceramicznej 1.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454530007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.nfz-lublin.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach