Przetargi.pl
Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3242L Hajowniki-Łaziska-Dębowiec w km. 6+669 w m. Łaziska

Zarząd Dróg Powiatowych ogłasza przetarg

 • Adres: 22-400 Zamość, ul. Szczebrzeska 69
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 084 6396332 , fax. 0846396332
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych
  ul. Szczebrzeska 69 69
  22-400 Zamość, woj. lubelskie
  tel. 084 6396332, fax. 0846396332
  REGON: 95037174900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.zdp.zamosc.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3242L Hajowniki-Łaziska-Dębowiec w km. 6+669 w m. Łaziska
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3242L Hajowniki-Łaziska-Dębowiec w km. 6+669 w m. Łaziska. Szczegółowy zakres robót określony jest w dokumentacji projektowej, przedmiarach robót, kosztorysach ofertowych oraz w Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 441320004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępując do przetargu jest obowiązany wnieść wadium nie później niż do dnia 27.06.2016 r. godz. 9:45 (wadium musi być do tej godziny na koncie Zamawiającego) w kwocie 5 000,00 zł (pięć tysięcy zł)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: termin realizacji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.zdp.zamosc.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach