Przetargi.pl
Usługa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk oraz ubezpieczenia komunikacyjnego floty samochodowej Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Prof. M. Kaczyńskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie.

Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 20-442 Lublin, ul. Abramowicka 2
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 81 7286439
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  ul. Abramowicka 2 2
  20-442 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 81 7286439
  REGON: 43101904600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.snzoz.lublin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk oraz ubezpieczenia komunikacyjnego floty samochodowej Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Prof. M. Kaczyńskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Usługa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie mienia i komunikacyjne Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Prof. M. Kaczyńskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Zakres ubezpieczenia obejmuje: I. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej: 1. Obowiązkowe ubezpieczenie OC podmiotu wykonującego działalność leczniczą. 2. Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ubezpieczonego za szkody rzeczowe w związku z prowadzoną działalnością leczniczą oraz szkody osobowe i rzeczowe powstałe w związku z prowadzoną działalnością pozaleczniczą lub posiadanym mieniem, wyrządzone osobie trzeciej przez spowodowanie śmierci, rozstroju zdrowia, uszkodzenia ciała lub szkody rzeczowej. II. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk- all risks, III. Ubezpieczenia komunikacyjne dotyczące Floty Samochodowej Zamawiającego: 1.Ubezpieczenie OC posiadacza pojazdu komunikacyjnego 2.Ubezpieczenie AC pojazdu komunikacyjnego 3.Ubezpieczenie NNW kierowcy i pasażerów 4. Assistance / Holowanie Wykonawca musi zapewniać bieżąca obsługę i szybką reakcję w przypadku zgłoszenia szkody w zakresie w/w ubezpieczeń oraz prowadzi likwidację szkód w zakresie oceny i likwidacji szkód majątkowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 665100008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 36 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg ograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Zakres ubezpieczenia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: https://snzoz.bip.lubelskie.pl/index.php?id=6
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach