Przetargi.pl
Udzielenie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów

Powiat Parczewski ogłasza przetarg

 • Adres: 21-200 Parczew, ul. Warszawska 24
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 083 3551470 , fax. 083 3550673
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Parczewski
  ul. Warszawska 24 24
  21-200 Parczew, woj. lubelskie
  tel. 083 3551470, fax. 083 3550673
  REGON: 03023736800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spparczew.bip.lubelskie.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Udzielenie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dokładny opis przedmiotu zamówienia oraz wielkość i zakres zamówienia: (a) Udzielenie kredytu w kwocie 1.300.000 zł (b) Do wyliczenia należy przyjąć uruchomienie kredytu w dniu 1 sierpnia 2016 r. Spłaty kredytu będą następowały w polskich złotych miesięcznie, do końca każdego miesiąca, z karencją spłaty do 1.01.2018 r. włącznie. Spłata pierwszej raty w styczniu 2018 r. a ostatniej w grudniu 2023 roku, z możliwością wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu bez pobierania o tych czynności dodatkowych opłat przez bank. (c) Spłaty rat w poszczególnych latach: (*) 2018 rok 46.200 zł /11 rat po 4.200,00 zł i 1 rata 3.800,00 zł (*) 2019 rok 46.200 zł /14 rat po 4.200,00 zł i 1 rata 3.800,00 zł (*) 2020 rok 300.000,00 zł /12 rat po 25.00,00 zł (*) 2021 rok 300.000,00 zł /12 rat po 25.000,00 zł (*) 2022 rok 300.000,00 zł /12 rat po 25.000,00 zł (*) 2023 rok 300.000,00 zł /12 rat po 25.000,00 zł (d) Spłata odsetek będzie następowała w terminach miesięcznych, do końca każdego miesiąca począwszy od 31.01.2017 r. (e) W przypadku gdy termin spłaty kredytu, przypadnie na dzień wolny od pracy, Zamawiający ureguluje wymagana ratę w pierwszy dzień roboczy następujący po wyznaczonej spłacie. (f) Cenę ofertową - Co stanowią: Koszty oprocentowania Ko - wyliczone w oparciu o stałą stopę oprocentowana kredytu złotowego, równą stawce WIBOR 1M - 1,58 % ( z dnia 20.05.2016 r.) powiększoną o marżę proponowana przez bank, wyrażoną w punktach procentowych, niezmienna w okresie obowiązywania umowy. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania przez banki uczestniczące w postępowaniu, prowizji przygotowawczej. Oferty wykonawców, którzy zaoferują prowizję przygotowawczą będą odrzucone. (g) Oprocentowanie kredytu w okresie kredytowania oparte będzie na zmiennej stawce WIBOR 1M. Do sporządzenia oferty przetargowej należy przyjąć WIBOR 1M w wysokości i z dnia określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. (h) Wykonawcy powinni przyjąć do obliczenia ceny udzielenia kredytu, rzeczywistą liczbę dni w danym występującym w danym roku. (i) Zmienność stawki WIBOR 1M, która ma stanowić podstawę oprocentowania kredytu w okresie kredytowana, ustalona będzie dla kolejnych okresów obrachunkowych według notowań na dwa dni kalendarzowe poprzedzające rozpoczęcie danego okresu obrachunkowego. W przypadku gdyby stawkę należało przyjmować z dnia w którym nie ma notowań, notowania należy przyjąć, z najbliższego dnia poprzedzającego, w którym notowania są podawane. Rzeczywiste koszty obsługi kredytu stanowić będą :oprocentowanie kredytu: (*) zmienne, obliczane dla każdego okresu miesięcznego okresu odsetkowego w oparciu o WIBOR 1M powiększony o marżę określoną ofercie, wyrażoną w punktach procentowych, niezmienną w okresie obowiązywania umowy. (j) Zamawiający zastrzega, iż niezależnie od wysokości wykorzystania kredytu w 2016 r. bank nie będzie pobierał prowizji lub opłat za zaangażowanie w przypadku wykorzystania kredytu niższego niż przyznany. Oferty wykonawców, które będą przewidywały prowizję opłaty za zaangażowanie, będą odrzucone. (k) Uruchomienie kredytu będzie następowało w 2016 r.(do 27.12.2016) na podstawie pisemnej dyspozycji Zamawiającego w terminach i kwotach wskazanych w dyspozycjach. (l) Zamawiający zastrzega, iż oprocentowanie kredytu będzie liczone od kwoty faktycznie wykorzystanego kredytu. (m) O wysokości należnych odsetek bank powiadomi Zamawiającego na dwa dni przed dniem spłaty odsetce za dany okres. (n) Dopuszcza się możliwość zmiany okresu kredytowana poprzez jego skrócenie lub wydłużenie. Zamawiający pisemnie poinformuje Wykonawcę o zmianach celu podpisania stosownego aneksu bez ponoszenia dodatkowych opłat. Zmiana okresu kredytowania wymaga zgody banku.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 661130005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin uruchomienia kredytu
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.spparczew.bip.lubelskie.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach