Przetargi.pl
BZP/PN/39/2016 Sukcesywna dostawa mebli dla Politechniki Lubelskiej

Politechnika Lubelska ogłasza przetarg

 • Adres: 20-618 Lublin, ul. Nadbystrzycka 38D
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 081 5384633 , fax. 081 5384372
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Lubelska
  ul. Nadbystrzycka 38D 38D
  20-618 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 081 5384633, fax. 081 5384372
  REGON: 00000172600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pollub.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  BZP/PN/39/2016 Sukcesywna dostawa mebli dla Politechniki Lubelskiej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Sukcesywna dostawa mebli dla Politechniki Lubelskiej zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia. Dostawy mebli objętych umową realizowane będą na podstawie odrębnych zamówień jednostkowych przesyłanych do Wykonawcy przez Zamawiającego za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej, określających ich asortyment i ilość. Ilości mebli podane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowią ilości maksymalne. Zamawiający zastrzega prawo do niepełnego wykorzystania ilości mebli podanych w tabeli Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia bez żadnych negatywnych konsekwencji z tego tytułu co oznacza, że zamówienie przez Zamawiającego mniejszej ilości mebli od ilości określonej w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, nie może być podstawą żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy wobec Zamawiającego. Minimalna wartość zamówionych i dostarczonych w ramach umowy mebli nie może być niższa niż 40% maksymalnej ceny brutto wszystkich mebli objętych przedmiotem umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 391300002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: W postępowaniu nie jest przewidziane składanie wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pollub.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach