Przetargi.pl
Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2248 L Chodel - Ratoszyn - Borzechów od km 5+286,70 do km 5+786,70 strona prawa na działce nr ew. 533 w m. Ratoszyn Drugi. ,,Dostawa materiałów brukarskich do budowy chodnika wraz z wyładunkiem i rozwiezieniem na odcinek robót od km 5+286,70 do km 5+786,70 dł. 500,00 mb,,

Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej ogłasza przetarg

 • Adres: 24-320 Poniatowa, ul. Młodzieżowa 6
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 081 8204072 , fax. 081 8204072
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej
  ul. Młodzieżowa 6 6
  24-320 Poniatowa, woj. lubelskie
  tel. 081 8204072, fax. 081 8204072
  REGON: 43102961300000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2248 L Chodel - Ratoszyn - Borzechów od km 5+286,70 do km 5+786,70 strona prawa na działce nr ew. 533 w m. Ratoszyn Drugi. ,,Dostawa materiałów brukarskich do budowy chodnika wraz z wyładunkiem i rozwiezieniem na odcinek robót od km 5+286,70 do km 5+786,70 dł. 500,00 mb,,
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2248 L Chodel - Ratoszyn - Borzechów od km 5+286,70 do km 5+786,70 strona prawana działce nr ew. 533 w m. Ratoszyn Drugi ,,Dostawa materiałów brukarskich do budowy chodnika wraz z wyładunkiem i rozwiezieniem na odcinek robót od km 5+286,70 do km 5+786,70 dł. 500,00 mb,, i obejmuje dostawę materiałów w następującym asortymencie: - Krawężnik betonowy prasowany szary 100x30x20 - Krawężnik betonowy prasowany szary 100x25x12 - Obrzeże betonowe szare 100x30x8 - Obrzeże betonowe szare 100x20x6 - Kostka brukowa betonowa gr. 6 cm kolor czerwony - Kostka brukowa betonowa gr. 8 cm kolor szary - Kręgi żelbetowe ? 50 cm, L-1 mb - Prefabrykaty ściekowe 60x50x15 KPED 01.03 - Prefabrykaty ściekowe 60x50x15 KPED 01.11 - Poręcze ochronne U-11a (2 mb) 2. Ilości ww. materiałów określono w kosztorysie ofertowym stanowiącym Załączniki nr 7 . Ilości dostarczanych materiałów określone orientacyjnie w kosztorysie ofertowym może ulec zmianie w zależności od rzeczywistego zapotrzebowania w trakcie budowy chodnika i możliwości finansowych Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 441131006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda od wykonawców wniesienia wadium,

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zdpopole.e-biuletyn.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach