Przetargi.pl
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług z zakresu obsługi bankowej wraz z udzieleniem kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym dla SP ZOZ w Bychawie

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 23-100 Bychawa, ul. Piłsudskiego 28
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 81 5660122, 5669 463 , fax. 81 5660115, 5669 463
 • Data zamieszczenia: 2016-06-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  ul. Piłsudskiego 28 28
  23-100 Bychawa, woj. lubelskie
  tel. 81 5660122, 5669 463, fax. 81 5660115, 5669 463
  REGON: 43102097700018
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzoz.bychawa.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług z zakresu obsługi bankowej wraz z udzieleniem kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym dla SP ZOZ w Bychawie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest świadczenie kompleksowych usług z zakresu obsługi bankowej, w szczególności polegającej na prowadzeniu rachunków bankowych, świadczenie usług bankowości elektronicznej, udostępnianie systemu wypłat elektronicznych oraz udzielenie kredytu złotowego w bieżącym rachunku bankowym w wysokości 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100). 1) W skład przedmiotu zamówienia wchodzi pełna obsługa bankowa rachunków Zamawiającego polegająca na: A. otwarciu i prowadzeniu jednego rachunku bieżącego i 2 rachunków pomocniczych; B. udzieleniu kredytu złotowego w bieżącym rachunku bankowym do limitu 500 000,00 zł; C. realizowaniu rozliczeń pieniężnych, płatności gotówkowych i bezgotówkowych w obrocie krajowym i zagranicznym; D. realizacji wpłaty/wypłaty gotówkowej, przelewu w dacie złożenia dyspozycji w banku, jednak nie później niż w następnym dniu roboczym; E. realizacji wypłaty gotówkowej zlecanej za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej w terminie wskazanym przez Zamawiającego; F. gromadzeniu środków pieniężnych; G. udostępnieniu usług bankowości elektronicznej poprzez Internet z wykorzystaniem bezpiecznej transmisji danych. W przypadku stosowania sprzętowych systemów zabezpieczeń Wykonawca dostarczy nieodpłatnie 9 kompletów w/w zabezpieczeń; H. obsłudze systemu bankowości elektronicznej. Oczekiwany czas reakcji po zgłoszeniu problemu do Wykonawcy - max 1 godzina od zgłoszenia problemu przez Zamawiającego. Czas usunięcia usterki - max do godziny 12:00 następnego dnia roboczego. Maksymalny czas braku dostępu w ciągu roku w dni robocze nie dłużej niż 36 godzin; I. uznaniu i obciążaniu rachunków bankowych w dniu operacji bez dodatkowych opłat; J. umożliwieniu obsługi przelewów zbiorczych (możliwość importu danych z pliku); K. przeprowadzeniu szkolenia w zakresie obsługi systemu bankowego dla użytkowników - bez opłat; L. elektronicznym odbiorze wyciągów bankowych z rachunków bankowych z systemu, w tym udostępnienie możliwości drukowania u Zamawiającego wyciągów z rachunków poprzez system bankowości elektronicznej. Wgląd w stan i historię zleceń i przeprowadzonych operacji na własnych rachunkach bankowych. Możliwość wyszukiwania zrealizowanych transakcji wg zadanych kryteriów (kwota, nazwa kontrahenta itp.) - bez opłat; M. wydawaniu na wniosek Zamawiającego zaświadczeń i opinii bankowych; N. dokonywaniu przelewów wewnątrzbankowych bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego; O. identyfikacji wpłat masowych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 661130005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin uruchomienia elektronicznego systemu bankowości w siedzibie Zamawiającego
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.spzoz.bychawa.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach