Przetargi.pl
Udzielenie kredytu konsolidacyjnego w kwocie 3.861.043,26 zł na całkowitą spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Gmina Podedwórze ogłasza przetarg

 • Adres: 21-222 Podedwórze, Podedwórze 44
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 83 379 50 11 , fax. 83 379 50 08
 • Data zamieszczenia: 2016-06-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Podedwórze
  Podedwórze 44 44
  21-222 Podedwórze, woj. lubelskie
  tel. 83 379 50 11, fax. 83 379 50 08
  REGON: 03023765800000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Udzielenie kredytu konsolidacyjnego w kwocie 3.861.043,26 zł na całkowitą spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa bankowa, polegająca na udzieleniu Gminie Podedwórze kredytu konsolidacyjnego długoterminowego w wysokości 3.861.043,26 zł z przeznaczeniem na całkowitą spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Kredyt nie wpłynie na konto Gminy, a bank udzielający kredytu dokona bezpośrednio spłat zadłużenia wobec banków wskazanych przez Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 661130005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://ugpodedworze.bip.lubelskie.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach