Przetargi.pl
Usługi związane z koszeniem traw, chwastów, samosiewów, odrostów w obrębie pasa drogowego w ciągu dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW w Lublinie z/s w Bychawie na terenie: Zadanie Nr I - Obwód Drogowy Bełżyce Zadanie Nr II - Obwód Drogowy Krzczonów Zadanie Nr III - Obwód Drogowy Krzczonów - droga wojewódzka Nr 822

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie Rejon Dróg Wojewódzkich w Lublinie z/s w Bychawie ogłasza przetarg

 • Adres: 23-100 Bychawa, ul. Antoniego Budnego 5
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 081 5661393 w. 28 , fax. 081 5660256
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie Rejon Dróg Wojewódzkich w Lublinie z/s w Bychawie
  ul. Antoniego Budnego 5 5
  23-100 Bychawa, woj. lubelskie
  tel. 081 5661393 w. 28, fax. 081 5660256
  REGON: 00016771100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdw.lublin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: samorządowa jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi związane z koszeniem traw, chwastów, samosiewów, odrostów w obrębie pasa drogowego w ciągu dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW w Lublinie z/s w Bychawie na terenie: Zadanie Nr I - Obwód Drogowy Bełżyce Zadanie Nr II - Obwód Drogowy Krzczonów Zadanie Nr III - Obwód Drogowy Krzczonów - droga wojewódzka Nr 822
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Zamówienie obejmuje: ZADANIE NR I - Obwód Drogowy w Bełżycach I Koszenie -koszenie na szerokości poboczy i skarpy dróg wojewódzkich Nr 747, 809, 828, 830, 833 w ilości 119,474 km wg zestawienia (szerokość zmienna) II Koszenie -koszenie na szerokości poboczy i skarpy dróg wojewódzkich Nr 747, 809, 828, 830, 833 w ilości 119,474 km wg zestawienia (szerokość zmienna) III Koszenie -koszenie na szerokości pasa drogowego obustronnie dróg wojewódzkich Nr 747, 809, 828, 830, 833 w ilości 62,90 km wg zestawienia (szerokość zmienna) ZADANIE NR II - Obwód Drogowy w Krzczonowie I Koszenie -koszenie na szerokości poboczy i skarpy dróg wojewódzkich Nr 835, 842 w ilości 121,272 km wg zestawienia (szerokość zmienna) II Koszenie -koszenie na szerokości poboczy i skarpy dróg wojewódzkich Nr 835, 842 w ilości 121,272 km wg zestawienia (szerokość zmienna) III Koszenie - koszenie na szerokości pasa drogowego obustronnie dróg wojewódzkich Nr 835, 842 w ilości 61,175 km wg zestawienia (szerokość zmienna) ZADANIE NR III - Obwód Drogowy w Krzczonowie - droga wojewódzka Nr 822 Lublin - Port Lotniczy Świdnik I Koszenie -koszenie trawników, opasek, pasów rozdzielających, powierzchni rond, poboczy wraz ze skarpą drogi wojewódzkiej Nr 822 w ilości 152 820 m2 wg zestawienia II Koszenie -koszenie na szerokości pasa drogowego drogi wojewódzkiej Nr 822 w ilości 69 138 m2 wg zestawienia (szerokość zmienna) 2. Koszenie traw, chwastów i samosiewów należy wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi w załączonej Specyfikacji Technicznej, w sposób gwarantujący należytą jakość. Wykonawca winien usunąć z pasa drogowego w obrębie szerokości koszenia wszelkie zanieczyszczenia obce ( kamienie, gruz, puszki metalowe, śmieci itp.) wraz z wywiezieniem ich na składowisko odpadów. 3. Wykonawca zobowiązany jest do koszenia traw, chwastów i odrostów na włączeniach dróg powiatowych i gminnych do dróg wojewódzkich na dł. do 20 m od krawędzi jezdni w celu zapewnienia odpowiedniej widoczności przy wyjeździe z drogi podporządkowanej. 4. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych warunków ruchu drogowego kołowego i pieszego w rejonie prowadzonych usług objętych umową na podstawie projektu organizacji ruchu opracowanego we własnym zakresie i zatwierdzonego przez zarządzającego ruchem tj. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie. 5. Podane wielkości są maksymalnymi, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości koszeń. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie wynikające z ilości wykoszonych kilometrów poboczy wraz ze skarpą, pasa drogowego lub powierzchni trawników, rond itp. pomnożonych przez cenę jednostkową za koszenie poboczy, pasa drogowego lub trawników. 6. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (art. 30, ust. 5 ustawy). Wielkość lub zakres zamówienia: 133876,94 zł. netto
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 773120000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości: zadanie nr 1 - 1 500,00 zł, ( słownie złotych: tysiąc pięćset 00/100 ), zadanie nr 2 - 1 500,00 zł, ( słownie złotych: tysiąc pięćset 00/100 ). zadanie nr 3 - 600,00 zł. ( słownie złotych: sześćset 00/100 ). 2.Wadium może być wnoszone w formach określonych w art. 45, ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3.Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na konto ZDW w Lublinie w Kredyt Banku S.A. O/Lublin nr 89 1500 1520 1215 2004 1596 0000. 4.W ofercie należy złożyć dokument potwierdzający wniesienie wadium. UWAGA: 1. Wadium w pieniądzu należy wnosić ściśle z dyspozycją art. 45 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, tzn. przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego. W myśl art. 63. ust. 3 pkt.1 ustawy Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz. U z 2002 Nr 72 poz. 665 j. t.) polecenie przelewu jest jedną z form rozliczenia bezgotówkowego. Zgodnie z art. 63c Prawa bankowego polecenie przelewu stanowi udzieloną bankowi dyspozycję dłużnika obciążenia jego rachunku określoną kwotą i uznania tą kwotą rachunku wierzyciela. Oznacza to, że wpłata gotówkowa wadium wnoszona na poczcie lub w banku nie stanowi polecenia przelewu w rozumieniu wyżej cytowanych artykułów. 2. Wadium wnoszone przelewem (art. 45 ust. 7 ustawy pzp) uważa się za wniesione w terminie jeżeli wpłynie na konto ZDW w Lublinie przed upływem terminu składania ofert.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zdw.lublin.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach