Przetargi.pl
Modernizację ewidencji gruntów i budynków obrębu Wierzchowiny, jednostka ewidencyjna Siemień, powiat parczewski.

Powiat Parczewski ogłasza przetarg

 • Adres: 21-200 Parczew, ul. Warszawska 24
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 083 3551470 , fax. 083 3550673
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Parczewski
  ul. Warszawska 24 24
  21-200 Parczew, woj. lubelskie
  tel. 083 3551470, fax. 083 3550673
  REGON: 03023736800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.parczew.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizację ewidencji gruntów i budynków obrębu Wierzchowiny, jednostka ewidencyjna Siemień, powiat parczewski.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu Wierzchowiny, jednostka ewidencyjna Siemień, powiat parczewski. Zakres prac obejmować będzie następujące czynności: - Pobranie materiałów z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (dalej PODGiK) i ich analiza pod kątem przydatności do prac modernizacyjnych. - Odszukanie w terenie i włączenie do zakładanej osnowy pomiarowej stabilizacji punktów osnowy , które zachowały się w terenie od czasu założenia ewidencji gruntów oraz pomiar na osnowę szczegółową III klasy - Ustalenie i pomiar granicy obrębu. - Ustalenie przebiegu granic i pomiar punktów załamań granic oraz budynków wybudowanych w granicach działek ewidencyjnych, w odległości do 1,0 m od granic oraz występujących w terenie ale nie wykazanych na mapie. - Wykonanie aktualizacji użytków gruntowych w oparciu o ortofotomapę, mapy syt.-wys., opracowania Systemu Identyfikacji Działek Rolnych (dalej LPIS), oraz pomiar bezpośredni na gruncie , z uwzględnieniem rowów które są wykazane w ewidencji jako odrębne działki. - Wykonanie klasyfikacji gleboznawczej zmienionych użytków gruntowych. - Ustalenie stanów prawnych nieruchomości. - Obliczenie współrzędnych punktów osnowy pomiarowej do układu 2000 pas 8 w oparciu o punkty osnowy III klasy . - Obliczenie współrzędnych punktów załamania granic działek, współrzędnych narożników budynków, oraz obliczenie powierzchni obrębu, arkuszy, działek, konturów użytków i klas w działkach. - Wykonanie nowych map ewidencyjnych, w systemie EWMAPA wersja 10, wyplot map w wersji roboczej. - Sporządzenie kartotek budynków i lokali zgodnie z § 26 i 27 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków z dnia 29 marca 2001r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 38, poz. 454). - Założenie rejestru budynków na podstawie danych ewidencyjnych wymienionych w § 63 ust. 1 i § 64 rozporządzenia. - Przygotowanie projektu operatu opisowo - kartograficznego w terminie do dnia 31.10.2013r. - Wyłożenie projektu operatu na okres minimum 15 dni roboczych. - Rozpatrzenie przez Starostę uwag i zastrzeżeń zgłoszonych do tego projektu, oraz poinformowanie zainteresowanych osób o sposobie ich rozpatrzenia. - Ogłoszenie w dzienniku urzędowym woj. lubelskiego informacji, że projekt operatu opisowo - kartograficznego stał się operatem ewidencji gruntów i budynków. - Rozstrzygnięcie Starosty w sprawie ewentualnych zarzutów zgłoszonych w ciągu 30 dni od ogłoszenia informacji w dzienniku urzędowym województwa. - Ostateczny wyplot map ewidencyjnych w 2 egz. - Uruchomienie informatycznego systemu prowadzenia zmodernizowanych baz danych ewidencyjnych. - Skompletowanie operatu i przekazanie do zasobu PODGiK w Parczewie do dnia 15.12.2013 r. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 ze zm.) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.) oraz ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U.z 2010 r., Nr 193, poz.1287 z póź. zm.) Szczegółowe określenie zakresu przedmiotu zamówienia zawarte jest również w Załączniku 1 i Załączniku 2 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713550001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.powiatparczew.bip.lublin.pl/index.php?id=86
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach