Przetargi.pl
Remont drogi wojewódzkiej nr 807 Maciejowice - Sobolew - Żelechów - Łuków, odcinek Tuchowicz - Czerśl od km 57+469 do km 61+360

Rejon Dróg Wojewódzkich w Białej Podlaskiej ogłasza przetarg

 • Adres: 21-500 Biała Podlaska, ul. Warszawska 14
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 083 3438188 , fax. 083 3438183
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Rejon Dróg Wojewódzkich w Białej Podlaskiej
  ul. Warszawska 14 14
  21-500 Biała Podlaska, woj. lubelskie
  tel. 083 3438188, fax. 083 3438183
  REGON: 00016771100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdw.lublin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: samorządowa jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont drogi wojewódzkiej nr 807 Maciejowice - Sobolew - Żelechów - Łuków, odcinek Tuchowicz - Czerśl od km 57+469 do km 61+360
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Zakres robót obejmuje: - wzmocnienie nawierzchni drogi wojewódzkiej w technologii mas bitumicznych z lokalnymi poszerzeniami (opaska technologiczna) drogi do zasadniczej szerokości jezdni 6,0 m (8,0 m na odcinku od km 57+469,00 do km 57+696,50 i od km 59+142,85 do km 59+153,35), - remont skrzyżowań w celu dostosowania ich do nowego układu drogowego, - remont zatok autobusowych: w km 57+499 (strona lewa) o nawierzchni z kostki betonowej - w miejscu istniejącej zatoki autobusowej, w granicy istniejącej geometrii, w km 57+601 (strona prawa) o nawierzchni bitumicznej - w miejscu istniejącej zatoki autobusowej, w granicy istniejącej geometrii, w km 59+338,00 (strona lewa) o nawierzchni z kostki betonowej - w miejscu istniejącej zatoki. - regulację wysokościową zjazdów przez chodnik po obu stronach drogi wojewódzkiej nr 807 na odcinku od km 57+469,00 do km 57+609,50 oraz lewostronnego chodnika zlokalizowanego przy zatoce autobusowej w km 59+338,00 na odcinku długości 77 m, - remont istniejących zjazdów i skrzyżowań w granicach pasa drogowego drogi wojewódzkiej, - umocnienie poboczy gruntowych kruszywem łamanym gr. 15 cm na szerokości 1,25 m - wykonanie umocnień skarp poprzez humusowanie i obsianie mieszanką traw. 2. Szczegółowy zakres robót ujęty jest w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót oraz w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 3. Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiającego planu BIOZ oraz programu zapewnienia jakości - PZJ, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiającego. 4. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych warunków ruchu drogowego kołowego i pieszego w rejonie prowadzonych robót objętych umową na podstawie projektu organizacji ruchu (na czas prowadzonych robót) zatwierdzonego przez Zarządzającego ruchem na drogach wojewódzkich tj. Dyrektora ZDW w Lublinie - projekt zapewnia Zamawiający. 5. Okres rękojmi za wady robót objętych zamówieniem wynosi 3 lata od daty odbioru ostatecznego. 6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 7. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp., Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (art. 30, ust. 5 ustawy). Za rozwiązania równoważne uznana będzie oferta na wykonanie remontu przy wykorzystaniu technologii, materiałów i sprzętu innego niż określone w ST, pod warunkiem że ich parametry będą nie gorsze niż określone w ST. 8. Szacunkowa wartość zamówienia wynosi: 2.738.741,04 zł netto
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452330009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 60.000,00 zł (słownie złotych: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach zgodnie z art. 45, ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109 poz. 1158, z późń. zm.) 3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na konto w Kredyt Bank S.A. O/Lublin nr 89 1500 1520 1215 2004 1596 0000. 4. W ofercie należy złożyć dokument potwierdzający wniesienie wadium. UWAGA: 1. Wadium w pieniądzu należy wnosić ściśle z dyspozycją art. 45 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, tzn. przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego. W myśl art. 63 ust. 3 pkt. 1 ustawy Prawo bankowe z dnia 28 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 72 poz. 665 j. t.) polecenie przelewu jest jedną z form rozliczenia bezgotówkowego. Zgodnie z art. 63 c Prawa bankowego polecenie przelewu stanowi udzieloną bankowi dyspozycję dłużnika obciążenia jego rachunku określoną kwotą i uznania tą kwotą rachunku wierzyciela. Oznacza to, że wpłata gotówkowa wadium wnoszona na poczcie lub banku nie stanowi polecenia przelewu w rozumieniu wyżej cytowanych artykułów. 2. Wadium wnoszone przelewem (art. 45 ust. 7 ustawy Pzp) uważa się za wniesione w terminie, jeżeli wpłynie na konto ZDW w Lublinie przed upływem terminu składania ofert

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: zdw.bip.lubelskie.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach