Przetargi.pl
Wykonanie robót budowlanych w zakresie II etapu Przebudowy Klubu GAMA wraz z zapleczem w budynku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina przy ul. Okólnik 2 w Warszawie

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina ogłasza przetarg

 • Adres: 00-368 Warszawa, ul. Okólnik 2
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 8278309 , fax. 22 8278309
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina
  ul. Okólnik 2 2
  00-368 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 8278309, fax. 22 8278309
  REGON: 00027570200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.chopin.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót budowlanych w zakresie II etapu Przebudowy Klubu GAMA wraz z zapleczem w budynku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina przy ul. Okólnik 2 w Warszawie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych - wykończeniowych przebudowy Klubu Gama w budynku UMFC przy ulicy Okólnik 2 w Warszawie - etap II. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie niezbędnym do rozpoczęcia użytkowania obiektu. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia należy wykonać prace wykończeniowe jak również prace umożliwiające docelowe wyposażenie i umeblowanie, kompletowanie dokumentacji do odbioru końcowego obiektu. Z zakresu wyłączono montaż wyposażenia kuchni i zaplecza. Grupa prac wykończeniowych objętych zamówieniem: 1. Budowa ścianek działowych w lekkiej konstrukcji stalowej - szkieletowej w systemie suchej zabudowy na parterze obiektu - loże. 2. Montaż sufitu podwieszonego w przestrzeni Sali klubowej wraz z komunikacją, lożami i wydawalnią kuchni. 3. Montaż sufitu podwieszonego wraz z obudową kanałów wentylacyjnych w części przyziemia (pomieszczenia wokół windy). 4. Obudowa kanałów wentylacyjnych z blachy stalowej w rejonie kuchni i zmywalni. 5. Dostawa i montaż ścianki składanej oddzielającej przestrzeń wydawalni i Sali klubowej. 6. Dostawa i montaż oświetlenia pomieszczeń przyziemia : Sali klubowej, komunikacji i wnętrz lóż. 7. Montaż wyposażenia instalacji SAP w poziomie przyziemia i parteru wraz z centralą p.poż. 8. Prace posadzkarskie - ułożenie płytek konglomeratu na poziomie parteru wraz z okładziną schodów i cokołami, ułożenie posadzki z desek we wnętrzach lóż i podestu wejściowego, ułożenie płytek z gresu w części pomieszczenia za windą w poziomie przyziemia. 9. Demontaż, remont i dostosowanie wymiarów kraty z sąsiedniej wnęki i montaż we wnęce wejściowej do klubu w poziomie przyziemia. 10. Ułożenie posadzki betonowej we wnęce wejściowej w poziomie przyziemia. 11. Pozostałe prace budowlane, instalacyjne i montażowe nie ujęte w powyższym wyliczeniu a mające na celu zabezpieczenie dotychczas wykonanych elementów budowlanych i wyposażenia wnętrz, ewentualne reperacje po pracach wykończeniowych. 12. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający oczekuje przygotowania obiektu i zgromadzonej dokumentacji do odbioru ostatecznego i uruchomienia obiektu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: Załącznik nr 8 do SIWZ, na który składają się: - Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ); - Projekt podstawowy Przebudowa pomieszczeń Sali Klubu Studenckiego GAMA wraz z zapleczem magazynowym w budynku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, ulica Okólnik 2; - Dokumentacja powykonawcza realizacji projektu - I etap; - Rysunki zamienne w zakresie opracowania projektu wnętrz autorstwa pracowni 81waw. oraz Wzór umowy będący załącznikiem nr 9 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy) przed upływem terminu składania ofert określonego w niniejszej SIWZ. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy nr 62 1750 0009 0000 0000 1333 6188 z dopiskiem GAMA - etap II. 4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 3, przed upływem terminu składania ofert. 5. Wadium wnoszone w formach określonych w ust. 2 pkt 2-5, musi zawierać zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela z tytułu wystąpienia zdarzeń, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, przy czym: 1) dokumenty te będą zawierały klauzule zapłaty sumy wadialnej na rzecz zamawiającego bezwarunkowo i na pierwsze żądanie, 2) dokumenty te zostaną złożone w oryginale.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.chopin.edu.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach