Przetargi.pl
Wykonanie izolacji ścian piwnicznych w budynkach A i B Centrali NIK w Warszawie

Najwyższa Izba Kontroli ogłasza przetarg

 • Adres: 02-056 Warszawa, ul. Filtrowa 57
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 4445000 , fax. 022 4445415, 4445410
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Najwyższa Izba Kontroli
  ul. Filtrowa 57 57
  02-056 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 4445000, fax. 022 4445415, 4445410
  REGON: 00000005200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nik.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie izolacji ścian piwnicznych w budynkach A i B Centrali NIK w Warszawie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  I. Obowiązki Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamówienia:
  1. miejscowe skuwanie istniejących tynków.
  2. wykonanie tynków renowacyjnych.
  3. malowanie farbami renowacyjnymi.
  4. wykonanie ścian z płyt cementowych.
  5. wykonanie systemu wyrównującego wilgotność w murach.
  6. wykonanie hydro-izolacji.
  7. odgrzybianie ścian.
  3. montaż kratek wentylacyjnych.
  II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają:
  1. Załącznik nr 1 do SIWZ - Ekspertyza mykologiczna i konstrukcyjna.
  2. Załącznik nr 1a do SIWZ - Ocena aktywności korozji oraz jej wpływ na konstrukcję budynku wykonane.
  3. Załącznik nr 1b do SIWZ - Przedmiar robót, który stanowi dokument pomocniczy.
  4. Załącznik nr 1c do SIWZ - Uszczegółowienie ekspertyzy mykologiczno-konstrukcyjnej.
  5. Załącznik nr 9 do SIWZ - wzór umowy.
  UWAGA! Wszystkie wymienione w Załączniku Nr 1 do SIWZ materiały opatrzone nazwami mają na celu określenie wymaganych minimalnych parametrów, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza materiały innych producentów pod warunkiem spełnienia przez nie minimalnych parametrów. Informujemy, że zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Za produkt równoważny Zamawiający uzna jedynie taki, który ma tożsame lub nie gorsze parametry jakościowe i użytkowe w stosunku do opisanego.
  III. Zamawiający zwraca szczególną uwagę na możliwość dokonania wizji lokalnej w miejscu planowanych robót, przed złożeniem oferty. Wizję lokalną można przeprowadzić od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-14.00, po uprzednim uzgodnieniu terminu z p. Dariuszem Żakiem, adres e-mail: nik_zp@nik.gov.pl przedmiotu zamówienia.
  IV. Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia jest siedziba Zamawiającego w Warszawie, Kompleks budynków Centrali NIK w Warszawie przy ul. Filtrowej 57.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 453200006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości 6 000,00 (słownie: sześć tysięcy) zł.
  2. Wadium w wymaganej przez Zamawiającego wysokości należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, w jednej lub kilku następujących formach:
  a. pieniądzu,
  b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
  c. gwarancjach bankowych,
  d. gwarancjach ubezpieczeniowych,
  e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r.o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.).
  3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego o numerze 92 1010 1010 0036 7813 9120 0000. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne tylko wówczas, gdy wymagana kwota znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
  4. W przypadku wadium wnoszonego w formie/formach określonych w pkt 2 lit. b - e, oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Filtrowej 57 w Sekretariacie Biura Rachunkowości, pok. 23.
  5. Z treści gwarancji/poręczenia musi jednocześnie wynikać:
  - nazwa zleceniodawcy (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela (podmiotu udzielającego gwarancji/poręczenia) oraz adresy ich siedzib,
  - określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,
  - kwota gwarancji/poręczenia,
  - termin ważności gwarancji/poręczenia, obejmujący cały okres związania ofertą, począwszy od dnia wyznaczonego na dzień składania ofert,
  - bezwarunkowe, nieodwołalne, płatne na pierwsze żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w przypadku wystąpienia zdarzeń, o których mowa w art. 46 ust. 4a lub ust. 5 ustawy.
  6. Niewniesienie wadium w wymaganym terminie (także na przedłużony okres związania ofertą), wysokości lub formie, skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.
  7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca:
  - w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy nie złoży dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie,
  - którego oferta została wybrana odmówi podpisania umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
  - nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach określonych w SIWZ lub zawarcie umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.nik.gov.pl/zamowienia-publiczne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach