Przetargi.pl
Przebudowa układu komunikacyjnego w obrębie Placu Wolności w Jedlni-Letnisko

Wójt Gminy Jedlnia Letnisko ogłasza przetarg

 • Adres: 26-630 Jedlnia-Letnisko, ul. Radomska 43
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 048 3848470 , fax. 048 3848470 w. 222
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wójt Gminy Jedlnia Letnisko
  ul. Radomska 43 43
  26-630 Jedlnia-Letnisko, woj. mazowieckie
  tel. 048 3848470, fax. 048 3848470 w. 222
  REGON: 05374808596759
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.jedlnia.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa układu komunikacyjnego w obrębie Placu Wolności w Jedlni-Letnisko
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę układu komunikacyjnego w obrębie Placu Wolności w Jedlni-Letnisko w zakresie: Ul. Żeromskiego: Roboty rozbiórkowe - Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych grubości 4cm -250 m2 - Rozebranie nawierzchni z tłucznia grubości 15 cm - 250 m2 - Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej - 110 m - Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki ładowanego koparko-ładowarką na samochody samowyładowcze z odwozem na 5 km - 64 m3 Roboty budowlane nawierzchniowe - Koryta o głębokości 60cm na całej szerokości jezdni wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii II-VI - 394 m2 - Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI - 394 m2 - Wykonanie i zagęszczanie warstwy odsączającej z piasku w korycie, grubość po zagęszczeniu 10cm - 394 m2 - Podbudowy z kruszyw łamanych, 0/63, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm - 394 m2 - Nawierzchnia z kostki brukowej prostokątnej 20x10cm o grubości 8cm na podsypce piaskowej 3cm - 394 m2 - opornik betonowy o wymiarach 12x25cm, z wykonaniem ławy betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej - 52 m - Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30cm, z wykonaniem ławy betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej - 111,98 m Budowa zjazdów indywidualnych bramowych - Koryta o głębokości 30cm na całej szerokości jezdni i chodników wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii II-VI - 16 m2 - Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI - 16 m2 - Wykonanie i zagęszczanie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości korony, grubość po zagęszczeniu 10cm -16 m2 - Podbudowy z kruszyw łamanych, 0/31,5, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm - 16 m2 - Wjazdy bramowe z kostki betonowej grubości 80mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 30 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - 16 m2 - Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem ławy z pospółki, na podsypce piaskowej - 8 m ul. 1000 - Lecia Roboty budowlane nawierzchniowe - Koryta o głębokości 60 cm na całej szerokości jezdni wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii II-VI - 614,61 m2 - Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI - 614,61 m2 - Wykonanie i zagęszczanie warstwy odsączającej z piasku w korycie, grubość po zagęszczeniu 15 cm - 614,61 m2 - Podbudowy z kruszyw łamanych, 0/63, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm - 614,61 m2 - Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ulepszonej z bitumu - 614,61 m2 - Skropienie nawierzchni asfaltem (Krotność= 3) - 614,61 m2 - Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W o grubości 7 cm z asfaltem 50/70 - 614,61 m2 - Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S o grubości 5cm z asfaltem 50/70 - 614,61 m2 - Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30cm, z wykonaniem ławy betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej - 174,12 m Budowa chodników - Koryta o głębokości 30cm na całej szerokości jezdni i chodników wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii II-VI - 127 m2 - Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI - 127 m2 - Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej, grubość po zagęszczeniu 10cm - 127 m2 - Podbudowy z kruszyw łamanych, 0/31,5, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm - 127 m2 - Chodniki z kostki betonowej typu Behaton grubości 60mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 30 mm z wypełnieniem spoin piaskiem - 127 m2 - Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - 78 m Budowa zjazdów publicznych - Koryta o głębokości 60cm na całej szerokości jezdni wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii II-VI - 41 m2 - Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI - 41 m2 - Wykonanie i zagęszczanie warstwy odsączającej z piasku w korycie, grubość po zagęszczeniu 15cm - 41 m2 - Podbudowy z kruszyw łamanych, 0/31,5, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm - 41 m2 - Podbudowy z betonu asfaltowego AC 16P o grubości warstwy 8cm z asfaltem 35/50 wykonywane mechanicznie - 41 m2 - Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S dla KR3-KR4 o grubości 4cm z asfaltem 50/70 - 41 m2 - Skropienie nawierzchni asfaltem (Krotność= 3) - 41 m2 - Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30cm, z wykonaniem ławy betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej - 20 m Szczegółowy zakres zadania obejmuje projekt techniczny, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz przedmiary robót /kosztorysy ofertowe/ stanowiące załącznik do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.jedlnia.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach