Przetargi.pl
Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie kursów zawodowych do projektu W spedycji i gastronomii będziemy najlepsi

Starostwo Powiatowe ogłasza przetarg

 • Adres: 96-300 Żyrardów, ul. Limanowskiego 45
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 046 8553717, 8553599, 8554569 , fax. 046 8552021
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Starostwo Powiatowe
  ul. Limanowskiego 45 45
  96-300 Żyrardów, woj. mazowieckie
  tel. 046 8553717, 8553599, 8554569, fax. 046 8552021
  REGON: 75015125000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-zyrardowski.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie kursów zawodowych do projektu W spedycji i gastronomii będziemy najlepsi
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa organizacji i przeprowadzenia kursów zawodowych w ramach projektu W spedycji i gastronomii będziemy najlepsi prowadzonym w Zespole Szkół nr 2 w Żyrardowie przy ul. Legionów Polskich 54 56. Zamówienie obejmuje następujące części: Część 1. Kurs obsługi kasy fiskalnej. Część 2. Kurs kelnerski. Część 3. Kurs baristyczny. Część 4. Kurs carvingu. Część 5. Kurs zdobnictwa cukierniczego. Część 6. Kurs przygotowujący do Egzaminu Kompetencji Zawodowych Przewoźnika. Część 7. Kurs Czas pracy kierowcy. Część 8. Kurs obsługi wózków widłowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 805000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.powiat-zyrardowski.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach