Przetargi.pl
Wykonanie robót budowlanych związanych z remontem stropu pod widownią Sali Teatralnej Teatru Polskiego w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja stropu piwnicy pod widownią Sali Teatralnej w obiekcie zabytkowym Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie

Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana w Warszawie ogłasza przetarg

 • Adres: 00-327 Warszawa, ul. Karasia 2
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 8261725 , fax. 22 8269278
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana w Warszawie
  ul. Karasia 2 2
  00-327 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 8261725, fax. 22 8269278
  REGON: 00027836200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatrpolski.waw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Samorządowa instytucja kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót budowlanych związanych z remontem stropu pod widownią Sali Teatralnej Teatru Polskiego w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja stropu piwnicy pod widownią Sali Teatralnej w obiekcie zabytkowym Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie robót budowlanych związanych z remontem stropu pod widownią Sali Teatralnej Teatru Polskiego w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja stropu piwnicy pod widownią Sali Teatralnej w obiekcie zabytkowym Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie. 1. Zakres przedmiotu zamówienia został szczegółowo opisany w następujących dokumentach: a) Załącznik nr 1 do TOMU II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia: Projekt Budowlany Remontu stropu pod widownią Sali Teatralnej Teatru Polskiego w Warszawie w ramach zadania Modernizacja stropu piwnicy pod widownią Sali Teatralnej w obiekcie zabytkowym Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie; b) Załącznik nr 2 do TOMU II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiar Robót remontu stropu pod widownią Sali Teatralnej Teatru Polskiego w Warszawie w ramach zadania Modernizacja stropu piwnicy pod widownią Sali Teatralnej w obiekcie zabytkowym Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie; c) Załącznik nr 3 do TOMU II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia: Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót remontu stropu pod widownią Sali Teatralnej Teatru Polskiego w Warszawie w ramach zadania Modernizacja stropu piwnicy pod widownią Sali Teatralnej w obiekcie zabytkowym Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie. 2. Dokładny zakres czynności i obowiązków, które winny być zrealizowane przez wyłonionego w drodze przetargu Wykonawcę - został opisany we wzorze umowy określonym w TOMIE III SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest wykonać roboty budowlane w ramach przedmiotowego zamówienia w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia 5 grudnia 2014r. Odbiór robót budowlanych w oparciu o protokół końcowy nastąpi w ciągu 7 dni roboczych od daty zgłoszenia zakończenia robót. Zamawiający informuje jednocześnie, że Sala Teatralna Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie musi być oddana do użytkowania nie później niż 19 grudnia 2014r
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert określonego w niniejszej SIWZ, tj. 26.09.2014r. godz. 11:30

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.teatrpolski.waw.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach