Przetargi.pl
Wykonanie robót budowlanych w obiektach 01 i 02 Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, z dopuszczeniem składania ofert częściowych na wybrane przez Wykonawców dwa zadania, w zakresie: Zadanie nr 1: Remont fosy przy bud. E obiekt 01. Zadanie nr 2: Remont IV kompanii bud. A obiekt 02.

Szkoła Główna Służby Pożarniczej ogłasza przetarg

 • Adres: 01-629 Warszawa, ul. Słowackiego 52/54
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 5617624 , fax. 022 8330724
 • Data zamieszczenia: 2016-06-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Główna Służby Pożarniczej
  ul. Słowackiego 52/54 52/54
  01-629 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 5617624, fax. 022 8330724
  REGON: 00017341000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sgsp.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót budowlanych w obiektach 01 i 02 Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, z dopuszczeniem składania ofert częściowych na wybrane przez Wykonawców dwa zadania, w zakresie: Zadanie nr 1: Remont fosy przy bud. E obiekt 01. Zadanie nr 2: Remont IV kompanii bud. A obiekt 02.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  ZADANIE Nr 1: Remont fosy przy bud. E obiekt 01. Zewnętrzna fosa znajdująca się wzdłuż budynku od strony dziedzińca. Prace budowlane sanitarne polegające na: Wykonaniu w posadzce nowego odcinka kanalizacji odwadniającej obok istniejącego odcinka. W tym celu należy odkuć posadzkę w miejscu istniejącego nowego wpustu podłogowego, usytuowanego najdalej od pomieszczenia pralni, tak aby dostać się do trójnika. Od tego trójnika w posadzce należy wykonać bruzdę wzdłuż osi fosy, obok istniejącej kanalizacji i zakończyć ją 2 m od drzwi wejściowych. Bruzda musi być wykonana na głębokość 25 cm od osi istniejącego trójnika i szerokości 25 cm. Następnie należy wykonać dwudziesto centymetrową warstwę podłoża piaskowego, odkorkować istniejący trójnik i zmontować nowy odcinek rury o średnicy 110 z PCV. W środku fosy i na końcu rurociągu zamontować dwa wpusty podposadzkowe. Po pracach montażowych należy wykonać próbę szczelności i w przypadku wyniku pozytywnego rurociąg obsypać i zasypać piaskiem. Warstwa piasku nad rurociągiem musi być co najmniej 15 cm. Następnie obsypkę i zasypkę należy zagęścić wodą i wykonać betonowanie, przygotowując podłoże do ułożenia przyjętej w branży ogólnobudowlanej wykładziny wykończeniowej. Prace ogólnobudowlane polegające na: - Wykonaniu demontażu pokrycia zadaszenia nad wejściem do pralni, - demontażu okładzin ściennych, - demontaż posadzki płytkowej, - wyniesieniu i wywiezieniu gruzu. W ramach robót należy dostosować konstrukcję zadaszenia nad wejściem do pralni do nowego pokrycia, wyrównać podłoża pod posadzki poprzez wylewki cementowe, wyrównanie płaszczyzn ścian poprzez tynki cem.-wap. II kat, okładziny ścian płytkami klinkierowymi, posadzki z płytek gresowych, dostawa i montaż konstrukcji stalowej zadaszenia (odtworzenie w miejscu istniejącego) oraz pokrycie blachą trapezową powlekaną. Po wykonaniu robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia, Wykonawca w ramach terminu realizacji zamówienia zobowiązany jest sporządzić i dostarczyć dokumentację powykonawczą dotyczącą wszystkich wykonanych robót budowlanych. Szczegóły dotyczące zakresu robót i warunków wykonania określają: 1) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - autor: mgr inż. Dariusz Zuzel. 2) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych branży sanitarnej - autor: dr inż. Jan Ciszewski. 3) Przedmiar robót - branża budowlana. 4) Przedmiar robót - branża sanitarna. Wymagany minimalny okres gwarancji: Bezpłatna gwarancja na wykonane roboty budowlane i wbudowane wyroby budowlane - min. 36 m-cy - maks. 120 m-cy. ZADANIE NR 2: Remont IV kompanii bud. A obiekt 02. Rejon zakwaterowania kompanii podchorążych. W budynku, na terenie zakwaterowania kompanii podchorążych, Wykonawca zobowiązany będzie wykonać remont pokoi, sanitariatów (łazienek i pralni), korytarzy i klatki schodowej w zakresie branży ogólnobudowlanej, sanitarnej i elektrycznej. Prace budowlane sanitarne: W zakresie branży sanitarnej remontowi będą poddane pokoje nr 101, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 i 25 oraz korytarz na parterze. W każdym z wymienionych pokoi należy w kabinie natryskowej zdemontować brodzik i baterię natryskową oraz w kabinie klozetowej należy zdemontować miskę klozetową, umywalkę i baterię umywalkową. Po tych demontażach będą przeprowadzone roboty ogólnobudowlane. W kabinach natryskowych po zdjęciu glazury i terrakoty należy zdemontować instalację wodociągową i kanalizacyjną. Na korytarzu parteru w przestrzeni międzystropowej, po zdjęciu podsufitki, należy zdemontować poziomy instalacji wody zimnej, wody ciepłej i wody cyrkulacyjnej oraz podejścia do pionów. Po zapewnieniu frontu robót dla wykonywania instalacji sanitarnych w każdej kabinie natryskowej należy wykonać nową instalację wodociągową i kanalizacyjną oraz ustawić brodzik, zapewniając tym samym front robót dla branży ogólnobudowlanej. Nowe instalacje przed zakryciem należy poddać próbie ciśnienia i próbie szczelności. Na korytarzu należy ułożyć nowe poziomy instalacji wody zimnej, wody ciepłej i wody cyrkulacyjnej, wyposażając je w odpowiednią armaturę. Należy również wykonać podejścia do pionów oraz połączyć z częścią instalacji wchodzącą z korytarza do pokoi. Nową instalację należy poddać próbie ciśnienia i po uzyskaniu wyniku pozytywnego zaizolować termicznie. W każdej kabinie natryskowej i klozetowej po wykonaniu prac ogólnobudowlanych należy wykonać biały montaż. W kabinie natryskowej należy zamontować baterię natryskową, natomiast w kabinie klozetowej należy zamontować miskę klozetową typu kompakt, umywalkę oraz baterię umywalkową. Pod umywalką zamontować zawory podbateriowe. Każdy pokój powinien mieć na korytarzu zawory odcinające dopływ wody do przyborów sanitarnych. Prace ogólnobudowlane: W ramach branży budowlanej wykończeniowej przewiduje się remont pokoi mieszkalnych, sanitariatów wewnętrznych w pokojach, korytarzy oraz klatki schodowej. Prace do wykonania na dwóch kondygnacjach - parter, piętro. W pokojach, sanitariatach i w pralni do wymiany posadzka -PCV, drewniana, terakota na posadzkę gresową. Przed ułożeniem posadzki gresowej należy wyrównać podłoże przez frezowanie, celem wyrównania poziomu w stosunku do korytarzy. W pomieszczeniach natrysków i pralni wykonać izolację podposadzkową z wklejeniem taśmy na styku ściana - posadzka, z wyłożeniem izolacji na ścianę na wysokość około 10cm. W pomieszczeniach natrysków demontujemy również okładzinę płytkową ze ścian, następnie po wyrównaniu powierzchni (tynk) wykonujemy izolację podpłytkową na wysokość układanej ponownie glazury. W narożach zatapiamy taśmę. W pokojach, sanitariatach powyżej glazur, korytarzach i klatce schodowej na sufitach i ścianach powyżej lamperii należy wykonać naprawę istniejących tynków (likwidacja ubytków, pęknięć), następnie wykonać gładzie gipsowe oraz malowanie (na biało). Na korytarzach i klatce schodowej w miejsce istniejącej lamperii olejnej należy wykonać okładzinę PCV. W istniejących sufitach podwieszonych (korytarze) do wymiany uszkodzone płyty. W ramach remontu stolarki należy wymienić drzwi wejściowe do wskazanych pokoi oraz we wszystkich pokojowych sanitariatach, oraz drzwi do pomieszczenia gospodarczego w klasie EI 60. Prace budowlane instalacyjne elektryczne: W zakresie branży elektrycznej na II piętrze w pokoju dowódców montaż dodatkowych dwóch podwójnych gniazd, w 10 pokojach mieszkalnych montaż dodatkowych dwóch zestawów po cztery gniazda w ramkach poczwórnych, w łazience należy wymienić siedem lamp na plafoniery ledowe o mocy 26W IP44, poprawienie listew przyściennych, w przypadku szczególnego zabrudzenia osprzętu należy go zdemontować, umyć, ponownie zamontować i opisać; na I piętrze w 20 pokojach mieszkalnych montaż dodatkowych dwóch zestawów po cztery gniazda w ramkach poczwórnych. Ze względu na charakter pracy drzwi przeciwpożarowych pomiędzy korytarzami I i II piętra a klatką schodową należy zamontować trzymacze drzwiowe. Klatka schodowa wyposażona jest w instalację oddymiania i centralę MCR 9705. Należy domontować centralę trzymaczy drzwiowych np. RS-06 z akumulatorami oraz dwa trzymacze drzwiowe, które zapewnią stałe otwarcie drzwi w stanie normalnym. Zasilanie centrali należy doprowadzić z zasilania głównej centrali oddymiającej, sygnał sterujący również z centrali oddymiającej. Ponadto należy dokonać ponownego uruchomienia istniejącej instalacji oddymiania w tym ponowny montaż sygnalizatorów wraz z przeszkoleniem pracowników SGSP. Okablowanie wykonać w listwach natynkowych. Po wykonaniu robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia, Wykonawca w ramach terminu realizacji zamówienia zobowiązany jest sporządzić i dostarczyć dokumentację powykonawczą dotyczącą wszystkich wykonanych robót budowlanych. Szczegóły dotyczące zakresu robót i warunków wykonania określają: 1) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - autor: mgr inż. Dariusz Zuzel. 2) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych branży sanitarnej - autor: dr inż. Jan Ciszewski. 3) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych branży elektrycznej - autor: mgr inż. Daniel Dobrowolski. 4) Przedmiar robót - branża budowlana. 5) Przedmiar robót - branża sanitarna. 6) Przedmiar robót - branża elektryczna. Wymagany minimalny okres gwarancji: Bezpłatna gwarancja na wykonane roboty budowlane i wbudowane wyroby budowlane - min. 36 m-cy - maks. 120 m-cy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1) Wysokość wadium. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia na każde z zadań oddzielnie wadium w kwocie: ZADANIE Nr 1: 900,00 zł, słownie: dziewięćset złotych. ZADANIE Nr 2: 17 000,00 zł, słownie: siedemnaście tysięcy złotych. 2) Okres ważności wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. 3) Forma wadium. Wadium może być wniesione w następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.) 4) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzoną zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, c) kwotę gwarancji, d) termin ważności gwarancji, e) zobowiązanie gwaranta do: zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano: - odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub - nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub - zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, oraz przed wyborem oferty najkorzystniejszej - jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń , o których mowa w art. 25 ust. 1 lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, iż wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 5) Miejsce i sposób wniesienia wadium. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek Zamawiającego: nr 44 1030 1508 0000 0008 1630 1904 w BH tytułem: wadium w sprawie PN 13/16 zadanie nr: ..... ............................ (wpisać odpowiedni numer i nazwę zadania którego dotyczy wnoszone wadium) W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż pieniężnej, Wykonawca winien złożyć w ofercie kserokopię dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, przy czym oryginał dokumentu należy złożyć w oddzielnej kopercie wraz z ofertą. W przypadku przelewu wadium na konto Zamawiającego, do oferty należy dołączyć kserokopię przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem. Za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna wadium, które w oznaczonym terminie tj. terminie złożenia oferty znajduje się na rachunku Zamawiającego. 6) Termin wniesienia wadium. - Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. - Wykonawca zostanie wykluczony z niniejszego postępowania, jeżeli jego oferta przed upływem terminu składania ofert nie zostanie zabezpieczona wadium w wymaganej wysokości i w wybranej formie spośród możliwych wyżej wymienionych. 7) Utrata wadium. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy Pzp.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres udzielonnej gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sgsp.edu.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach