Przetargi.pl
Wykonanie projektów oraz pełnienie obowiązków zastępstwa inwestycyjnego nad projektowaniem oraz pełnieniem nadzoru inwestorskiego nad przygotowaniem i realizacją inwestycji o nazwie: Przebudowa i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego na działce gruntu nr ewid. 19/1 w obrębie 4-14-07 przy ul. Markowskiej 16 w Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy. Oznaczenie sprawy: DNZP/3411/24/16

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy ogłasza przetarg

 • Adres: 03-719 Warszawa, ul. Jagiellońska 23
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 818 67 41 , fax. 22 818 67 41
 • Data zamieszczenia: 2016-06-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy
  ul. Jagiellońska 23 23
  03-719 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 818 67 41, fax. 22 818 67 41
  REGON: 01151334300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgn-praga-pn.waw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie projektów oraz pełnienie obowiązków zastępstwa inwestycyjnego nad projektowaniem oraz pełnieniem nadzoru inwestorskiego nad przygotowaniem i realizacją inwestycji o nazwie: Przebudowa i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego na działce gruntu nr ewid. 19/1 w obrębie 4-14-07 przy ul. Markowskiej 16 w Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy. Oznaczenie sprawy: DNZP/3411/24/16
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (dla wszystkich branż) w tym uzyskanie niezbędnych uzgodnień, opinii, pozwoleń, zgłoszeń, ekspertyz oraz pełnienie obowiązków zastępstwa inwestycyjnego nad projektowaniem oraz pełnieniem nadzoru inwestorskiego nad przygotowaniem i realizacją inwestycji o nazwie: Przebudowa i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Markowskiej 16, którego opis znajduje się w programie funkcjonalno-użytkowym przebudowy i remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego, stanowiącym Załącznik Nr 9 do siwz. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i sposób realizacji określa siwz oraz dokumenty stanowiące integralną jej część tj. Projekt umowy - załącznik Nr 8 do siwz.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 710000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: w kwocie ogółem 25 000,00 zł słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych. Szczegółowe informacje dotyczące wadium, zawarte są w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy ZGN w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy w Banku Citibank Handlowy ul. Senatorska 16 numer: 67 1030 1508 0000 0005 5087 2048.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji na wykonaną dokumentację
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zgn-praga-pn.waw.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach