Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji przedprojektowej oraz projektów budowlanych i wykonawczych branż architektonicznej, konstrukcyjnej, instalacyjnej (sanitarnej, HVAC, elektrycznej i teletechnicznej), drogowej i sprawowanie nadzoru autorskiego dla realizacji zadania pod nazwą: Przebudowa dworca kolejowego Żagań

Polskie Koleje Państwowe S.A. ogłasza przetarg

 • Adres: 00-973 Warszawa, ul. Szczęśliwicka 62
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 474 94 01 , fax. 22 474 94 02
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Polskie Koleje Państwowe S.A.
  ul. Szczęśliwicka 62 62
  00-973 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 474 94 01, fax. 22 474 94 02
  REGON: 00012680100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://pkpsa.pl/pkpsa/przetarg/przetargi.html
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Spółka Skarbu Państwa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji przedprojektowej oraz projektów budowlanych i wykonawczych branż architektonicznej, konstrukcyjnej, instalacyjnej (sanitarnej, HVAC, elektrycznej i teletechnicznej), drogowej i sprawowanie nadzoru autorskiego dla realizacji zadania pod nazwą: Przebudowa dworca kolejowego Żagań
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji przedprojektowej oraz projektów budowlanych i wykonawczych branż architektonicznej, konstrukcyjnej, instalacyjnej (sanitarnej, HVAC, elektrycznej i teletechnicznej), drogowej dla realizacji zadania pod nazwą Przebudowa dworca kolejowego Żagań wraz z projektem etapowania robót budowlanych, umożliwiający funkcjonowanie dworców oraz instalacji i urządzeń związanych z obsługą pasażerów na peronach oraz ruchem pociągów w trakcie prowadzenia prac oraz prowadzenie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych w oparciu o dokumentację projektową stanowiącą Przedmiot Umowy. 2. Dworzec jest zlokalizowany w Żaganiu przy ul. Kolejowej 88 na działkach nr 2950/11, 2950/12, 2950/13, obręb 3 Żagań 3. Budynek dworca objęty jest ochroną konserwatorską i jest wpisany do rejestru zabytków pod nr L-556/A, decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 08.02.2003r. 4. W ramach Zamówienia wykonawca zobowiązuje się do wykonania następujących prac: Etap I - dokumentacja przedprojektowa Etap II - projekt budowlany Etap III - projekt wykonawczy wraz z opracowaniami kosztorysowymi Etap IV - nadzór autorski 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 9 do SIWZ. Zakres obowiązków wykonawcy został szczegółowo określony we wzorze umowy stanowiącej Załącznik nr 8 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 710000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 224 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert określonego w niniejszej SIWZ w wysokości 12 000,00 zł ( słownie: dwanaście tysięcy złotych). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 ze zm.) 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy 30 1140 1010 0000 3075 6900 1230 z dopiskiem Wadium do postępowania nr KIZ/2016/WNP-005356. 4. Za datę wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Zamawiającego, o którym mowa w ust. 3 powyżej, przed upływem terminu składania ofert. 5. Wadium wnoszone w formach określonych w ust. 2 pkt 2)-5) powyżej, musi zawierać zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela z tytułu wystąpienia zdarzeń, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 Pzp, przy czym: 1) w przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, dokumenty te muszą obejmować swym zakresem wszelkie roszczenia Zamawiającego z tytułu związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia działań lub zaniechań; 2) w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia dokument, potwierdzający wniesienie wadium w jednej z form wymienionych w ust. 2 pkt 2 - 5) powyżej, może zostać wystawiony na jednego z Wykonawców. 3) dokumenty te będą zawierały klauzule zapłaty sumy wadialnej na rzecz Zamawiającego bezwarunkowo i na pierwsze żądanie; 4) dokumenty te zostaną złożone w oryginale. 6. W pozostałych przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 2) - 5) SIWZ, wymagane jest dostarczenie Zamawiającemu oryginału dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego (beneficjent - Polskie Koleje Państwowe S.A., ul. Szczęśliwicka 62, 00-973 Warszawa) i złożenie tego dokumentu w siedzibie Zamawiającego - Centrala PKP S.A., Kancelaria Ogólna, ul. Szczęśliwicka 62,00-973 Warszawa, parter z dopiskiem: Wadium do postępowania na: Opracowanie dokumentacji przedprojektowej oraz projektów budowlanych i wykonawczych branż architektonicznej, konstrukcyjnej, instalacyjnej (sanitarnej, HVAC, elektrycznej i teletechnicznej), drogowej i sprawowanie nadzoru autorskiego dla realizacji zadania pod nazwą: Przebudowa dworca kolejowego Żagań nr postępowania: KIZ/2016/WNP-005356 Biuro Zamówień i Przetargów, Prowadzący postępowanie: Robert Zdanowicz. Zaleca się, aby oryginał dokumentu załączyć do oferty w osobnej kopercie, a kopię dokumentu dołączyć do oferty. 7. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, o której mowa w ust. 2 pkt 3) - 4) powyżej, zaleca się aby dokument gwarancji zawierał między innymi następujące elementy: 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Polskie Koleje Państwowe S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Szczęśliwicka 62; 00-973 Warszawa), gwaranta (banku lub instytucji, ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib i adresu, 2) przytoczenie nazwy i przedmiotu niniejszego postępowania, znak postępowania nadanego przez Zamawiającego, 3) kwotę gwarancji, 4) okres na jaki gwarancja została wystawiona (odpowiadający co najmniej terminowi związania ofertą), 5) zobowiązanie gwaranta do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty gwarancji, na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 8. Dokumenty muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa Pzp. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 11. Zamawiający zwraca wadium, wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu Postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem ust. 12 i 13. 12. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 13. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 14. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 11 powyżej, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia postępowania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 15. Zamawiający, zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp, zatrzymuje wadium wraz z odsetkami jeżeli: 1) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, ustawy Pzp lub pełnomocnictwa, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie; 2) wykonawca, którego oferta została wybrana: a. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. W ofercie należy podać numer konta (w przypadku wadium wniesionego w pieniądzu) lub adres (w pozostałych przypadkach), na jakie Zamawiający dokona zwrotu wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin realizacji III- go Etapu Przedmiotu Umowy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://pkpsa.pl/pkpsa/przetarg/przetargi.html
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach