Przetargi.pl
Zarządzanie i pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa dworca kolejowego Inowrocław - dokończenie robót.

Polskie Koleje Państwowe S.A. ogłasza przetarg

 • Adres: 00-973 Warszawa, ul. Szczęśliwicka 62
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 474 94 01 , fax. 22 474 94 02
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Polskie Koleje Państwowe S.A.
  ul. Szczęśliwicka 62 62
  00-973 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 474 94 01, fax. 22 474 94 02
  REGON: 00012680100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pkpsa.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: spółka Skarbu Państwa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zarządzanie i pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa dworca kolejowego Inowrocław - dokończenie robót.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zarządzanie i pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla realizacji zadania inwestycyjnego pn: Przebudowa dworca kolejowego Inowrocław - dokończenie robót. 2. Szczegółowy zakres zadania inwestycyjnego określony został w dokumentacji projektowej, która jest dostępna w wersji elektronicznej na stronie www.pkpsa.pl/pkpsa/przetargi.html i stanowi załącznik nr 10, do postępowania przetargowego nr KIZ/2016/WNP-005394 zamieszczonego w dniu 27.07.2016 r. na wybór wykonawcy robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa dworca kolejowego Inowrocław - dokończenie robót. 3. Zakres obowiązków wykonawcy został szczegółowo określony we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ. 4. Przedmiot zamówienia ma być wykonany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, decyzjami o pozwoleniu na budowę i zgłoszeniami robót odpowiednio. 5. Opis charakterystyki obiektu nieruchomości dworcowej położonej w Inowrocławiu przy ul. Dworcowej 115 na działce nr 21/12 Obręb Inowrocław. Nieruchomość dworcowa leży w strefie ochrony konserwatorskiej (wpisana jest do gminnej ewidencji obiektów zabytkowych). Budynek dworca kolejowego jest częściowo podpiwniczony i posiada dwie kondygnacje naziemne. Podstawowym przeznaczeniem budynku jest funkcja dworca. W budynku znajdują się hol główny, kasy biletowe, poczekalnie dla podróżnych, toalety publiczne. Zewnętrzne i wewnętrzne ściany nośne oraz ściany działowe wykonane są z cegły pełnej, dodatkowo ściany działowe wykonane są z dziurawki i płyt kartonowo - gipsowych. Konstrukcję dachu stanowi drewniana więźba dachowa. Dach pokryty jest papą na lepiku, odwadniany za pomocą spadków do rynien metalowych. Budynek w części jest wyposażony a w części będzie wyposażany w instalację elektryczną, wodociągową, gazową, odgromową, kanalizacyjną, C.O (ogrzewanie gazowe) oraz monitoring.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 710000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 60 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Warunkiem udziału w Postępowaniu jest skuteczne wniesienie wadium w wysokości: 3 400,00 zł (słownie: trzy tysiące czterysta zł 00/100). 2. Wadium musi być skutecznie wniesione przed upływem terminu do składania ofert. 3. Wadium może być wniesione w następujących formach: 1) w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Nr 30 1140 1010 0000 3075 6900 1230 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). Szczegółowe zapisy dot. wadium zawarte zostały w SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin świadczenie usług nadzoru w okresie gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://pkpsa.pl/pkpsa/przetarg/przetargi.html
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach