Przetargi.pl
Budowa krytego basenu szkolnego przy Zespole Szkół na Os. Piaski wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz infrastrukturą towarzyszącą

KZB Legionowo Spółka z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 05-120 Legionowo, ul. Jagiellońska 13a
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 774-45-95 wew. 11 , fax. 22 774-11-77
 • Data zamieszczenia: 2016-06-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: KZB Legionowo Spółka z o.o.
  ul. Jagiellońska 13a 13a
  05-120 Legionowo, woj. mazowieckie
  tel. 22 774-45-95 wew. 11, fax. 22 774-11-77
  REGON: 14679974800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kzb-legionowo.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa krytego basenu szkolnego przy Zespole Szkół na Os. Piaski wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz infrastrukturą towarzyszącą
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia dotyczy budowy krytego basenu przyszkolnego na Os. Piaski o pow. zabudowy 2180,70 m2, kubaturze: 21.305,50m3. Projektowany budynek ma pełnić rolę basenu przyszkolnego z możliwością użytkowania go komercyjnie po godzinach lekcyjnych. Główna hala basenu zawiera nieckę pływacką o wymiarach 25x16,5m z wykorzystaniem technologii niecek stalowych nierdzewnych niepowlekanych, basen rekreacyjny, brodzik dla dzieci, 2 wanny jacuzzi oraz zjeżdżalnię wodną zewnętrzną do wanny hamownej. Basen rekreacyjny będzie zawierać masaże podwodne, gejzery, leżanki i siedziska, natomiast nad nim znajdować się będzie mostek przejściowy dla użytkowników basenu. Oba baseny (rekreacyjny i pływacki) wyposażone będą w gniazda na przenośny podnośnik dla osób niepełnosprawnych, dysze atrakcji wodnych i oświetlenia podwodnego. 2. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z: projektami budowlano- wykonawczymi, przedmiarami robót, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót, Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia SIWZ. UWAGA: Budowa będzie realizowana przy działającym Zespole Szkół - w związku z tym należy tak uwzględnić organizację budowy i prowadzenia prac budowlanych, aby umożliwić prowadzenie zajęć. Należy także z w/w powodów zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie placu budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. UWAGA: Instalacja fotowoltaiczna musi być wykonana z kompletnym opomiarowaniem (licznik dwukierunkowy) z podłączeniem do zewnętrznej sieci energetycznej, uzyskaniem dokumentacji formalno-prawnej, wymaganej obowiązującymi przepisami prawa, niezbędnej do uruchomienia i eksploatacji. UWAGA: Zaleca się, aby oferent dokonał wizji lokalnej (na własny koszt) na terenie objętym zakresem rzeczowym zadania oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz z zasadami sztuki budowlanej, stosować materiały i wyroby zgodne z Polską Normą i posiadające ważne atesty i aprobaty dopuszczające do stosowania przez Instytut Techniki Budowlanej
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 15 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 350.000,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.kzb-legionowo.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach