Przetargi.pl
Usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Patentowego RP do 31.07.2016 r.

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza przetarg

 • Adres: 00-950 Warszawa, Al. Niepodległości 188/192
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. (022) 579-03-66, 579-02-74 , fax. (022) 579-03-74
 • Data zamieszczenia: 2016-06-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
  Al. Niepodległości 188/192
  00-950 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. (022) 579-03-66, 579-02-74, fax. (022) 579-03-74
  REGON: 00033225100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.uprp.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa centralna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Patentowego RP do 31.07.2016 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Patentowego RP oraz zwrotów przesyłek do nadawcy po wyczerpaniu możliwości ich doręczenia lub wydania odbiorcy w okresie od 01.07.2016 r. do 31.07.2016 r. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 641100000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Liczba pracowników wykonawcy zatrudnionych w działalności operacyjnej na umowę o pracę, w przeliczeniu na pełnozatrudnionych, stan na 31.03.2016
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.uprp.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach