Przetargi.pl
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: Dostawa suszarki obrotowej dla Instytutu Chemii oraz osprzętu do badania norm na stanowiskach dla Instytutu Budownictwa Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku

Politechnika Warszawska Filia w Płocku ogłasza przetarg

 • Adres: 09-400 Płock, ul. Łukasiewicza 17
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 24 36 72 221 , fax. 24 36 72 221
 • Data zamieszczenia: 2016-06-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Warszawska Filia w Płocku
  ul. Łukasiewicza 17 17
  09-400 Płock, woj. mazowieckie
  tel. 24 36 72 221, fax. 24 36 72 221
  REGON: 00000155400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pw.plock.pl, www.pw.edu.pl, www.zamowienia.pw.edu.pl/wykaz/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: Dostawa suszarki obrotowej dla Instytutu Chemii oraz osprzętu do badania norm na stanowiskach dla Instytutu Budownictwa Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: Dostawa suszarki obrotowej dla Instytutu Chemii oraz osprzętu do badania norm na stanowiskach dla Instytutu Budownictwa Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku, z podziałem na zadania: Zadanie 1-Suszarka obrotowa do oznaczania odporności asfaltu na starzenie pod wpływem ciepła i powietrza 1szt., Zadanie 2-Urządzenie mechaniczne do zmiany pozycji rygli stanowiska badawczego ram i konstrukcji budowlanych 1szt., Zadanie 3-Urządzenie do mocowania istniejących trzech siłowników do ramy stalowej stanowiska badawczego 1szt., Zadanie 4-Rama stalowa z kształtowników zimnogiętych 2szt. Szczegółowe określenie zakresu przedmiotu zamówienia zawarte jest w Rozdziale III SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 385400002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 42 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pw.edu.pl, www.pw.plock.pl, www.zamowienia.pw.edu.pl/wykaz/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach