Przetargi.pl
Dostawa sterownika przemysłowego wraz z modułami wejścia/wyjścia do sterowania silnikiem i układami hydraulicznymi oraz układu wizyjnego do analizy obrazów wraz z kamerami przemysłowymi

Politechnika Warszawska Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych ogłasza przetarg

 • Adres: 02-524 Warszawa, ul. Narbutta 84
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 849-03-08 , fax. 022 8490306
 • Data zamieszczenia: 2016-07-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Warszawska Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych
  ul. Narbutta 84
  02-524 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 849-03-08, fax. 022 8490306
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pw.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sterownika przemysłowego wraz z modułami wejścia/wyjścia do sterowania silnikiem i układami hydraulicznymi oraz układu wizyjnego do analizy obrazów wraz z kamerami przemysłowymi
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa sterownika przemysłowego wraz z modułami wejścia/wyjścia do sterowania silnikiem i układami hydraulicznymi - 1 sztuka , układu wizyjnego do analizy obrazów wraz z kamerami przemysłowymi - 1 sztuka
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 385400002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 30 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin realizacji zamówienia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pw.edu.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach