Przetargi.pl
Wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji sortowni bilonowej oraz wymianie podrozdzielni na parterze, II piętrze i w przedskarbcu

Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Adres: 70-952 Szczecin, ul. T. A. Starzyńskiego 1
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 091 4803502
 • Data zamieszczenia: 2009-04-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Szczecinie
  ul. T. A. Starzyńskiego 1 1
  70-952 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 091 4803502
  REGON: 00000222300151
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nbp.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji sortowni bilonowej oraz wymianie podrozdzielni na parterze, II piętrze i w przedskarbcu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w budynku Oddziału Okręgowego NBP w Szczecinie przy ul. Płk. T. A. Starzyńskiego 1 robót budowlanych polegających na: - modernizacji pomieszczenia sortowni bilonowej, - wymianie podrozdzielni elektrycznej na parterz
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: W prowadzonym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy: 1. w zakresie dotyczącym I części zamówienia: 1) prowadzą działalność zgodną z charakterem I części zamówienia, 2) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 233 poz 1655 ze zm.), 3) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także osoby zdolne do wykonania zamówienia co oznacza, że wykonali oni w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedno zamówienie o podobnym charakterze i zakresie co przedmiot zamówienia w I części zamówienia o wartości nie mniejszej niż 30.000,00 zł brutto wraz z potwierdzeniem wykonania wskazanych przez Wykonawcę zamówień, 4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia co oznacza, że posiadają polisę lub inny dokument ubezpieczeniowy potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę minimum 50.000,00 zł. 2. w zakresie dotyczącym II części zamówienia: 1) prowadzą działalność zgodną z charakterem II części zamówienia, 2) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 233 poz 1655 ze zm.), 3) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także osoby zdolne do wykonania zamówienia co oznacza, że wykonali oni w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedno zamówienie o podobnym charakterze i zakresie co przedmiot zamówienia II części zamówienia o wartości nie mniejszej niż 10.000,00 zł brutto wraz z potwierdzeniem wykonania wskazanych przez Wykonawcę zamówień, 4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia co oznacza, że posiadają polisę lub inny dokument ubezpieczeniowy potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę minimum 30.000,00 zł. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu odbędzie się zgodnie z formułą SPEŁNIA - NIE SPEŁNIA. Ocenie podlegać będzie doświadczenie zawodowe Wykonawcy spełniającego warunki udziału w postępowaniu. Podstawą oceny doświadczenia zawodowego będzie załączony do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy - w tym okresie, robót budowlanych o podobnym charakterze co przedmiot zamówienia, o wartości nie mniejszej niż 30.000,00 zł brutto dla I części zamówienia i 10.000,00 zł brutto dla II części zamówienia. Za pierwsze zamówienie Wykonawca otrzyma 75 punktów. Za każde dodatkowo wymienione (nie więcej niż 6) o wyżej wymienionej wartości Wykonawca otrzyma 5 punktów. Każde następne zamówienie (robota budowlana) wymienione powyżej sześciu nie będzie przez Zamawiającego punktowane. Wykonawca, który otrzyma najwyższą ilość punktów zostanie zakwalifikowany w rankingu jako Wykonawca z najwyższym doświadczeniem. W przypadku osiągnięcia przez kilku Wykonawców takiej samej liczby punktów o kolejności zakwalifikowania decydować będzie największa wartościowo ilość wykonanych robót budowlanych przed dniem wszczęcia postępowania. Do składania ofert Zamawiający zaprosi Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu w liczbie dziesięciu. Jeżeli liczba Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu będzie mniejsza niż dziesięciu, Zamawiający zaprosi do składania ofert wszystkich Wykonawców spełniających warunki postępowania. Jeżeli liczba Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż dziesięciu, Zamawiający zaprosi do składania ofert Wykonawców, którzy otrzymali najwyższą ocenę. Wykonawcę nie zaproszonego do składania ofert traktować się będzie jako wykluczonego z postępowania o udzielenie zamówienia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu zobowiązany jest dostarczyć następujące dokumenty: 1. w zakresie dotyczącym I części zamówienia: 1) aktualny odpis z rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania wniosków, 2) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust. 1 i art. 24 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 233 poz 1655 ze zm.), 3) wykaz wykonanych przez Wykonawcę (zakończonych) w okresie pięciu lat, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jadno zamówienie o podobnym charakterze i zakresie co przedmiot zamówienia o wartości nie mniejszej niż 30.000.00 zł brutto, wraz z potwierdzeniem wykonania wskazanych przez Wykonawcę zamówień, 4) polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, 2. w zakresie dotyczącym II części zamówienia: 1) aktualny odpis z rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania wniosków, 2) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust. 1 i art. 24 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 233 poz 1655 ze zm.), 3) wykaz wykonanych przez Wykonawcę (zakończonych) w okresie pięciu lat, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jadno zamówienie o podobnym charakterze i zakresie co przedmiot zamówienia o wartości nie mniejszej niż 10.000.00 zł brutto, wraz z potwierdzeniem wykonania wskazanych przez Wykonawcę zamówień, 4) polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg ograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach