Przetargi.pl
Dostawa jednorazowego sprzętu pomocniczego do zabiegów ortopedycznych do 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie.

109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ ogłasza przetarg

 • Adres: 70-965 Szczecin, ul. Piotra Skargi 9-11
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 091 8105800 , fax. 091 8105802
 • Data zamieszczenia: 2009-04-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ
  ul. Piotra Skargi 9-11 9-11
  70-965 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 091 8105800, fax. 091 8105802
  REGON: 81020096000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.109szpital.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa jednorazowego sprzętu pomocniczego do zabiegów ortopedycznych do 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednorazowego sprzętu pomocniczego do zabiegów ortopedycznych dla 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331831007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 24 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 5 725 zł, słownie: pięć tysięcy siedemset dwadzieścia pięć złotych
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W postępowaniu wziąć mogą udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności polegającej na sprzedaży materiałów medycznych określonych w SIWZ, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (jak np. koncesja, licencja, zezwolenia); 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia - w tym celu przedłożą Zamawiającemu wykaz wykonanych co najmniej 3 dostaw o podobnym charakterze w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ; 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia - przedłożą Zamawiającemu potwierdzenie posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na kwotę nie niższą niż 60.000,00 zł; 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy - prawo zamówień publicznych. Na powyższą okoliczność Wykonawca złoży stosowne oświadczenie, którego treść stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. Ocena wymogów formalnych nastąpi wg formuły spełnia/nie spełnia poprzez analizę złożonych dokumentów
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz ze oferowane dostawy spełniają wymagania Zamawiającego, Zamawiający żąda, w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy w obrocie gospodarczym, następujących dokumentów: 1) podpisanego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3); 2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 3) aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 4) dokumenty potwierdzające, iż produkty będące przedmiotem dostawy odpowiadają określonym normom jakościowym - certyfikaty CE lub deklaracje zgodności; 5) aktualne katalogi lub wyciągi z katalogu w języku polskim wraz z charakterystyką, opisem przedmiotu zamówienia, ulotki informacyjne dotyczące przedmiotu zamówienia 6) oświadczeń z wykazem co najmniej trzech wykonanych w okresie ostatnich trzech lat dostaw o podobnym charakterze a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, z podaniem ich wartości, terminu realizacji, przedmiotu, danych Zamawiającego oraz załączenie dokumentów potwierdzających, że dostawy zostały wykonane przez Wykonawcę w sposób należyty ( załącznik nr 4); 7) polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie niższą niż 60.000 zł;

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.109szpital.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach