Przetargi.pl
Przebudowa ulicy Słowackiego w Darłowie

Urząd Miejski w Darłowie ogłasza przetarg

 • Adres: 76-150 Darłowo, Plac Tadeusza Kościuszki 9
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 094 3142223 w. 231 , fax. 094 3142333
 • Data zamieszczenia: 2009-04-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miejski w Darłowie
  Plac Tadeusza Kościuszki 9 9
  76-150 Darłowo, woj. zachodniopomorskie
  tel. 094 3142223 w. 231, fax. 094 3142333
  REGON: 00052386700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.darlowo.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa ulicy Słowackiego w Darłowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, w tym m.in.: - roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, - korytowanie na całej szerokości jezdni i chodników, - roboty ziemne wykonywane koparkami z transpor
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332520
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: W prowadzonym postępowaniu przetargowym Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości - 40.000,00zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100). Wadium Wykonawcy wnoszą przed terminem wyznaczonym do złożenia oferty, tj. do dnia 15 maja 2009 roku do god
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1) Wykonawca biorący udział w przetargu nie może podlegać wykluczeniu z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego na mocy art. 24, ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, 2) Wykonawca zobowiązany jest spełnić warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, 3) Wykonawca zobowiązany jest udokumentować, że w okresie ostatnich pięciu lat wykonał minimum jedno zamówienie zakresem i charakterem równoważne lub zbliżone do przedmiotu zamówienia t.j.: drogę z nawierzchnią z kostki brukowej, zakresem zbliżone do będącego przedmiotem realizacji t.j. o długości nie mniej niż 500m. Zamawiający uzna, że warunek został spełniony jeżeli Wykonawca udokumentuje, że wybudował minimum jeden ciąg komunikacyjny w jednym zadaniu lub wybudował ciągi, których długość wynosi minimum 500m. (poparte stosownymi referencjami - minimum jedna referencja). 4) Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia gwarancji na wykonane roboty, na okres nie krótszy niż 2 lat. UWAGA! Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana według formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnia wyżej wymienione warunki. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub, którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie chyba, że mimo uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego, na mocy art. 24, ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, 2) oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki zawarte w art. 22 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, 3) oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i ją akceptuje, 4) oświadczenie Wykonawcy, że zobowiązuje się do podpisania umowy na warunkach podanych w projekcie umowy, 5) oświadczenie, że Wykonawca akceptuje podany w s.i.w.z. termin związania złożoną ofertą, 6) oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w pkt 8 s.i.w.z., 7) termin realizacji przedmiotu zamówienia - określony konkretną datą, od 17 sierpnia do 15 listopada 2009r., 8) informację o Wykonawcy z ostatnich trzech lat, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - z tego okresu określającą ilość lat funkcjonowania na rynku, profil prowadzonej działalności gospodarczej, przeciętną liczbę zatrudnionych pracowników oraz liczebność personelu kierowniczego, 9) wykaz imienny osób, które będą kierować wykonaniem robót w poszczególnych branżach, kserokopie uprawnień budowlanych wymaganych prawem do realizacji powierzonych im zakresów czynności oraz zaświadczenia o przynależności do stosownych Izb, 10) wykaz podwykonawców (w przypadku wystąpienia takiej konieczności), którzy będą wykonywać zamówienie wraz z danymi na temat ich doświadczenia oraz z podaniem zakresu, który będzie im powierzony. W przypadku, gdy Wykonawca nie wymieni podwykonawców, Zamawiający uzna że Wykonawca całość przedmiotu zamówienia wykona własnymi siłami. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zlecenia podwykonawcom zakresu dotyczącego wykonania robót budowlanych branży drogowej. 11) wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat zadań, a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy niż pięć lat - to z tego okresu zbliżonych zakresem do przedmiotu zamówienia (sporządzić w formie tabeli z podaniem nazwy zamówienia, zakresu wykonanych robót, wartości, nazwy Zamawiającego, roku wykonania) - popartych stosownymi referencjami - minimum jedna referencja, 12) propozycję okresu gwarancji na wykonane roboty określoną ilością lat od dnia dokonania odbioru końcowego robót, nie mniej niż 2 lata, 13) potwierdzenie (dowód) wniesienia wadium, 14) wszystkie wymagane dokumenty wymienione w pkt 19 niniejszej s.i.w.z. 15) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, 16) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, 17) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 lub art. 24 ust. pkt 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.darlowo.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach