Przetargi.pl
BEZGOTÓWKOWY ZAKUP PALIW PŁYNNYCH ORAZ PRODUKTÓW I USŁUG DODATKOWYCH W SYSTEMIE KART PŁATNICZYCH DO SAMOCHODÓW BĘDĄCYCH NA STANIE REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE

Biuro Konserwacji Przyrody w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Adres: 70-502 Szczecin, ul. Wały Chrobrego 4
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 091 4846723 , fax. 091 4846723
 • Data zamieszczenia: 2009-04-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Biuro Konserwacji Przyrody w Szczecinie
  ul. Wały Chrobrego 4 4
  70-502 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 091 4846723, fax. 091 4846723
  REGON: 32059057700020
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  BEZGOTÓWKOWY ZAKUP PALIW PŁYNNYCH ORAZ PRODUKTÓW I USŁUG DODATKOWYCH W SYSTEMIE KART PŁATNICZYCH DO SAMOCHODÓW BĘDĄCYCH NA STANIE REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest powtarzający się okresowo bezgotówkowy zakup paliw płynnych oraz dodatkowych usług i produktów do samochodów będących na stanie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie realizowany w systemie kart paliwowych pojazdu
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091321004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 24 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 5.1 O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.: 5.1.1 Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, tj. aktualna w terminie składania ofert koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, Wymagana przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późniejszymi zmianami). 5.1.2 Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, tj. dysponują w granicach administracyjnych miasta Szczecin, miasta Koszalin, gminy Gryfino, powiatu Drawskiego i powiatu Stargardzkiego co najmniej po jednej stacji paliw czynnej całą dobę we wszystkie dni tygodnia, z dystrybutorami każdego z zamawianych paliw - benzyna bezołowiowa, olej napędowy, paliwo gazowe, obsługujące rozliczenia bezgotówkowe przy użyciu kart płatniczych i oferujące w ciągłej sprzedaży pełen asortyment paliw stanowiących podstawowy przedmiot niniejszego zamówienia oraz produktów wskazanych w załączniku nr 2 do SIWZ, tzn. płyny do spryskiwaczy, środki do mycia szyb, kosmetyki samochodowe, oleje silnikowe, odkurzanie samochodu, żarówki do reflektorów, płyn do chłodnic, woda destylowana, pióra do wycieraczek, paski klinowe i świece zapłonowe na każdej z poniżej przedstawionych tras: 1.Szczecin - Świnoujście 2.Szczecin - Kamień Pomorski 3.Szczecin - Trzebiatów (przez Nowogard, Gryfice) 4.Szczecin - Kołobrzeg (przez Nowogard, Płoty) 5.Szczecin - Koszalin 6.Szczecin - Sławno 7.Szczecin - Słupsk 8.Szczecin - Białogard 9.Szczecin - Szczecinek (przez Świdwin) 10.Szczecin - Szczecinek (przez Chociwel, Drawsko) 11.Szczecin - Choszczno (przez Stargard Szczeciński) 12.Szczecin - Dębno (przez Pyrzyce) 13.Szczecin - Cedynia (przez Gryfino) 5.1.3 Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 5.1.4 Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z powodów, o których mowa w art. 24 ustawy. 5.2 Ocena spełnienia ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wymienionych w części 6. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnił ww. warunki. 5.3 Nie spełnienie chociażby jednego z ww. warunków skutkować będzie oceną nie spełnia oraz wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. 5.4 Brak jakiegokolwiek z oświadczeń i dokumentów wymaganych w rozdziale 6 SIWZ, lub złożenie dokumentu zawierającego błędy, spowoduje wezwanie Wykonawcy do ich uzupełnienia w sposób opisany w art. 26 ust. 3 ustawy chyba, że pomimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 5.5 Zamawiający wezwie Wykonawcę w wyznaczonym przez siebie terminie do złożenia wyjaśnień dotyczących przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, jeżeli przedstawione dokumenty wzbudzać będą wątpliwości.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 6.1 Koncesja, na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami. 6.2 Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 6.3 Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust. 1 ustawy (Załącznik nr 1). 6.4 Wykaz stacji własnych Wykonawcy, określający adres lub lokalizację stacji, umożliwiający potwierdzenie spełniania warunku wymaganej liczby stacji w miejscowościach i na trasach określonych w części 5 pkt. 5.1.2 SIWZ - złożony w formie jednolitego dokumentu i podpisany przez osobę właściwie umocowaną do reprezentacji wykonawcy na każdej ze stron oraz wykaz stacji podwykonawców, które Wykonawca zamierza wykorzystać w celu spełnienia warunku wymaganej liczby stacji w miejscowościach i na trasach określonych w części 5 pkt. 5.1.2 SIWZ (załącznik nr 2 do SIWZ) - podpisany przez osobę właściwie umocowana do reprezentacji Wykonawcy. 6.4.1 Nie jest wymagane złożenie podpisanego załącznika nr 2, jeżeli Wykonawca nie zamierza przy realizacji zamówienia wykorzystać podwykonawców bądź w przypadku, gdy liczba stacji wskazanych na wykazie stacji własnych jest wystarczająca dla spełnienia warunku wymaganej wielkości sieci dystrybucyjnej. 6.5 W przypadku składania ofert przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia ww. warunek Wykonawcy mogą spełnić łącznie (dot. również S.C). 6.6 Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP zamiast dokumentów wskazanych w części 6 pkt. 6.2 składają odpowiedni dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym mają siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 6.6.1 Nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 6.6.2 Nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa pkt. 6.1. SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawionym z zachowaniem terminów określonych powyżej w pkt. 6.6. 6.6.3 Wszelkie dokumenty w języku obcym muszą zostać złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, a Zamawiający podczas analizy ich treści będzie się opierał na tekście przetłumaczonym. 6.6.4 Dokumenty i oświadczenia wymienione w niniejszej części SIWZ mogą być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy przez złożenie czytelnego podpisu bądź podpisu wraz z pieczątką imienną oraz dopiskiem -za zgodność- lub zwrotem o równoważnym znaczeniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.szczecin.rdos.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach