Przetargi.pl
Dostawa paliw płynnych dla Zarządu Dróg Powiatowych w Drawsku Pom. poprzez tankowanie pojazdów Zamawiającego w stacjach paliw Wykonawcy w 2016 roku

Zarząd Dróg Powiatowych ogłasza przetarg

 • Adres: 78-500 Drawsko Pomorskie, ul. Złocieniecka 22 a
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 094 3633283 , fax. 094 3633283
 • Data zamieszczenia: 2016-01-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych
  ul. Złocieniecka 22 a 22 a
  78-500 Drawsko Pomorskie, woj. zachodniopomorskie
  tel. 094 3633283, fax. 094 3633283
  REGON: 33096362200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.zdp.powiatdrawski.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa paliw płynnych dla Zarządu Dróg Powiatowych w Drawsku Pom. poprzez tankowanie pojazdów Zamawiającego w stacjach paliw Wykonawcy w 2016 roku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie obejmuje bezgotówkową usługę sprzedaży paliw płynnych i produktów ropopochodnych w roku 2016 r. z podziałem na zadania, na stacjach wskazanych przez dostawcę. Zamówienie zostało podzielone na 2 zadania wg obszaru działania poszczególnych jednostek zamawiającego. Zadanie nr 1 - Obwód Drogowy w Drawsku Pom. 1) Benzyna bezołowiowa Pb-95 - 5000 litrów 2) Olej napędowy - 20000 litrów 3) Gaz LPG - 1000 litrów Zadanie nr 2 - Obwód Drogowy w Czaplinku 1) Benzyna bezołowiowa Pb-95 - 1500 litrów 2) Olej napędowy - 10000 litrów Zamawiający wymaga, aby proponowany punkt tankowania paliw przez wykonawcę znajdował się w odległości nie większej niż 10 km od siedziby zamawiającego, przy zadaniu nr 2 od Obwodu Czaplinek. Dostawa benzyny i oleju napędowego odbywać się będzie sukcesywnie poprzez bezgotówkowe tankowanie pojazdów według potrzeb Zamawiającego. Paliwo będą nabywali upoważnieni pracownicy ZDP. Faktury powinny zawierać pełny monitoring transakcji (data, miejsce, ilość, cena 1 litra paliwa z wyszczególnieniem numeru rejestracyjnego samochodu) z uwzględnieniem wszelkich zapisów zawartych w umowie. Dostarczane paliwo musi spełniać wszystkie wymagania jakościowe określone w: a) przepisach wydanych na podstawie art. 3, ust. 2, pkt. 1 oraz art. 5 Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2006r., Nr 169, poz. 1200 ze zm.) a w szczególności w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2008 r., Nr 221, poz. 1441), Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 2 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2012, poz. 136) oraz Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 stycznia 2007 r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe (Dz. U. z 2007, Nr 4, poz. 30); b) Polskich Normach: PN-EN 228 dla benzyn, PN-EN 590 dla oleju napędowego; c) jak również muszą być zgodne z nowelizowanymi w trakcie dostaw normami i przepisami. Określona ilość paliwa jest ilością maksymalną, zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu mniejszej ilości; nie może to stanowić podstawy do wnoszenia przez wykonawcę jakichkolwiek roszczeń.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091321004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: termin płatności faktur
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.zdp.powiatdrawski.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach