Przetargi.pl
Zakup wraz z dostawą oleju opałowego na potrzeby MOSRiR w Szczecinie

Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji ogłasza przetarg

 • Adres: 70-501 Szczecin, ul. Jarowita 2
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 091 4223427 , fax. 091 4221952
 • Data zamieszczenia: 2009-04-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji
  ul. Jarowita 2 2
  70-501 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 091 4223427, fax. 091 4221952
  REGON: 81120536100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mosrir.szczecin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup wraz z dostawą oleju opałowego na potrzeby MOSRiR w Szczecinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres zamówienia obejmuje zakup wraz z dostawą do 90 m 3 oleju opałowego przeznaczonego na cele grzewcze, do kotłowni na stadiony miejskie przy ul. Litewskiej 20 i przy ul. Tenisowej 38 w Szczecinie,
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091351005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1)posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładaj obowiązek posiadania takich uprawnień, 2)posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, 3)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonania zamówienia, 4)nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, 5)spełniają następujące warunki dodatkowe: a)wykonali należycie w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum 3 prace podobne do objętych przedmiotem zamówienia. Za jedną pracę podobną zamawiający uzna wykonanie dostawy oleju opałowego o wartości brutto nie mniejszej niż 300.000,00 zł. b)są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę nie niższą niż 500 tys. zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. c)dysponują lub będą dysponować minimum jednym samochodem z układem pomiarowym do wydawania paliw ciekłych, który posiada aktualne co najmniej na dzień składania ofert badanie techniczne. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Każdy z wykonawców ma obowiązek złożyć następujące oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu: 1)Oświadczenie wykonawcy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej siwz o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną. 2)Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. 3) Wykaz wykonanych dostaw (prac podobnych) w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców według wzoru, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej siwz oraz dokumenty potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane należycie W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny wyżej wymieniony wykaz. 4) Polisę a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokumenty składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. 5) Aktualną koncesję na obrót paliwami płynnymi wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. 6) Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia urządzeń jakimi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do siwz z podaniem marki, nr rejestracyjnego i ważności badania technicznego. W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólne wyżej wymieniony wykaz. 7) Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego, jeżeli w wykazie o którym mowa w ppkt 6 wykonawca wskazał urządzenia którymi będzie dysponował

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mosrir.szczecin.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach