Przetargi.pl
Dostawa oleju opałowego

21 Baza Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie ogłasza przetarg

 • Adres: 78-301 Świdwin, ul. Połczyńska 32
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 261 533 509 , fax. 261 533 509
 • Data zamieszczenia: 2016-07-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 21 Baza Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie
  ul. Połczyńska 32 32
  78-301 Świdwin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 261 533 509, fax. 261 533 509
  REGON: 33102935500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.21blot.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: jednostka wojskowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa oleju opałowego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa, wg potrzeb Zamawiającego, oleju opałowego lekkiego do celów grzewczych, do kotłowni 21 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie oraz do kotłowni Zespołu Zabezpieczenia Mrzeżyno, Posterunku Obserwacyjnego Mrzeżyno i Posterunku Obserwacyjnego Niechorze. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego lekkiego L-1 do celów grzewczych, spełniającego wymagania określone w PN-C 96024:2011, do kotłowni 21 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie (miejsce dostawy: 21 BLT, ul. Połczyńska 32, 78-301 Świdwin) oraz do kotłowni Zespołu Zabezpieczenia Mrzeżyno, Posterunku Obserwacyjnego w Mrzeżynie i Niechorzu (miejsce dostawy: JW 3346 Mrzeżyno, ul. Wojska Polskiego 1, 72-331 Mrzeżyno). Dostawy w ilościach i terminach planowanych zgodnie z załączonym do dokumentacji harmonogramem dostaw. Możliwe zmiany ilości i terminów dostaw wg potrzeb Zamawiającego. Dostarczany olej opałowy musi spełniać następujące parametry: a) Wartość opałowa (minimalna) - 42,6 MJ/kg b) Temperatura zapłonu (minimalna) - 56°C c) Zawartość siarki (maksymalna) - 0,1 % (m/m) d) Temperatura płynięcia (maksymalna) - -20°C e) Gęstość maksymalna w temperaturze 15°C - 860 kg/m? Planowana, łączna ilość dostaw oleju opałowego wynosi 131,984 m?. Jest to ilość szacunkowa. Ostateczna ilość zamówionego oleju opałowego będzie zależeć od poziomu cen w ciągu roku, a jej wartość determinuje limit środków, który zostanie określony w umowie. Dostawy będą realizowane sukcesywnie, w oparciu o zamówienia odbiorców. Każda dostarczona partia oleju opałowego musi posiadać certyfikat (świadectwo) jakości, które musi określać rzeczywiste parametry fizyko - chemiczne w odniesieniu do wymagań określonych w PN-C-96024:2011. Certyfikat (świadectwo) ma być wystawiony przed producenta oleju opałowego lub laboratorium posiadające akredytację PCA w zakresie parametrów jakościowych objętych przedmiotem umowy. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określają dokumenty pn. Projekt umowy stanowiąc załącznik nr 6 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091351005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 7 000,00 zł Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wykonawca nie zabezpieczy oferty wadium (do upływu terminu składania ofert) jego oferta nie będzie rozpatrywana, a Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 24 ust.2 pkt 2 ustawy Pzp, a jego oferta zgodnie z art. 24 ust. 4 Pzp zostanie uznana za odrzuconą. Wadium można wnieść w formie: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275). Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego NBP Odział w Szczecinie 60 1010 1599 0194 2213 9120 1000 odpowiednio z dopiskiem: Wadium - ZP/56/2016 O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w wymaganym terminie, decyduje data wpływu środków na rachunek Zamawiającego. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniądz Wykonawca dołącza do oferty kopię dokumentu stwierdzającego wniesienie wadium potwierdzoną za zgodność z oryginałem i załącza oryginał tego dokumentu w sposób umożliwiający dokonanie odłączenia i zwrotu oryginału dokumentu bez uszkodzenia oferty. Zamawiający zwróci lub zatrzyma wadium zgodnie z postanowieniami art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.21blot.wp.mil.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach