Przetargi.pl
Dostawa oleju opałowego dla Szkoły Podstawowej w Brojcach z Filią w Dargosławiu

Szkoła Podstawowa w Brojcach ogłasza przetarg

 • Adres: 72-304 Brojce, ul. Długa 19
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 91 38 611 16 , fax. 91 38 611 16
 • Data zamieszczenia: 2016-02-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Podstawowa w Brojcach
  ul. Długa 19 19
  72-304 Brojce, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 38 611 16, fax. 91 38 611 16
  REGON: 00069733700000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa oleju opałowego dla Szkoły Podstawowej w Brojcach z Filią w Dargosławiu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest, dostawa oleju opałowego lekkiego dla Szkoły Podstawowej w Brojcach i Filii w Dargosławiu. Łącznie w okresie realizacji zadania dostawa wyniesie około 140.000 litrów, w tym do kotłowni w: 1) Szkole Podstawowej w Brojcach, adres: ul. Długa 19, 72-304 Brojce, w ilości około 106.000 litrów, 2) Szkole Podstawowej w Brojcach Filia w Dargosławiu, adres: Dargosław 32, 72-304 Brojce, w ilości około 34.000 litrów. Przewidywana wielkość i częstotliwość jednorazowej dostawy w sezonie grzewczym dla obydwu kotłowni: ok. 12.000 litrów, co ok. 1,5 miesiąca.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091351005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 24 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin płatności faktury
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://sp.brojce.ibip.pl/public/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach