Przetargi.pl
Dostawa oleju opałowego na potrzeby kotłowni przy ul. Papieża Pawła VI w Szczecinie

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Adres: 70-310 Szczecin, Al. Piastów 17
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 0-91 449 4250, 449 4042 , fax. 0-91 449 4690
 • Data zamieszczenia: 2016-05-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
  Al. Piastów 17 17
  70-310 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 0-91 449 4250, 449 4042, fax. 0-91 449 4690
  REGON: 32058816100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zut.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa oleju opałowego na potrzeby kotłowni przy ul. Papieża Pawła VI w Szczecinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa (sprzedaż oraz dostarczanie) Zamawiającemu oleju napędowego grzewczego (opałowego) o zawartości siarki poniżej 0,2% spełniającego wymagania jakościowe określone w Polskiej Normie PN-C-96024: L1 - zwanego dalej Olejem opałowym. Olej opałowy wykorzystywany będzie do celów grzewczych. 2. Sprzedaż i dostarczanie Oleju opałowego następować będzie sukcesywnie, w miarę zgłaszanych przez Zamawiającego potrzeb w okresie wskazanym w sekcji II.2) niniejszego ogłoszenia. Miejscem dostarczenia Oleju opałowego będą zbiorniki kotłowni centralnego ogrzewania zlokalizowane przy ul. Papieża Pawła VI 3 w Szczecinie. 3. Maksymalna ilość Oleju opałowego nabywanego w sposób wskazany w ust. 1 i 2 powyżej wynosi 248 000 (słownie: dwieście czterdzieści osiem tysięcy) litrów. 4. W okresie zimowym zapotrzebowania na Olej opałowy podlegający nabyciu zgłaszane będą przeciętnie jeden raz w miesiącu (każda pojedyncze zapotrzebowanie Zamawiającego - czy to w okresie letnim czy zimowym - kształtować się będzie na poziomie ok. 15 000 litrów Oleju opałowego). 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo jednostronnego pomniejszenia wskazanej w ust. 3 powyżej maksymalnej ilości nabywanego od wykonawcy Oleju opałowego stosownie do swoich rzeczywistych potrzeb w zakresie zużycia. Ewentualne pomniejszenie nie będzie większe niż 20% maksymalnej ilości Oleju opałowego (248 000 litów) wskazanej w ust. 3 powyżej. Wielkości zużycia podane w ust. 4 powyżej mają znaczenie jedynie szacunkowe.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091351005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: W postępowaniu niniejszym wniesienie wadium nie jest wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zut.edu.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach