Przetargi.pl
Rewitalizacja ulicy 1 Maja w Świdwinie

Urząd Miasta ogłasza przetarg

 • Adres: 78-300 Świdwin, Plac Konstytucji 3 Maja 1
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 094 3652011 w. 45
 • Data zamieszczenia: 2009-04-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miasta
  Plac Konstytucji 3 Maja 1 1
  78-300 Świdwin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 094 3652011 w. 45
  REGON: 00052542900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.swidwin.pl; www.swidwin.biuletyn.net
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rewitalizacja ulicy 1 Maja w Świdwinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegających na wykonaniu Rewitalizacji ulicy 1 Maja w Świdwinie zgodnie z dokumentacją projektową (załącznik nr 6 do SIWZ), specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót (załącznik nr 7 do SIWZ) oraz przedmi
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332537
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy : 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, 3) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oferta musi zawierać następujące dokumenty : 1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 2) Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie , odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem daty i miejsca wykonania wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie (np. protokoły odbioru robót, referencje itd.) - według załącznika nr 8 do SIWZ. Wykonawca musi udokumentować wykonanie minimum 1 roboty budowlanej polegającej na ułożeniu wykonaniu nawierzchni jezdni lub chodnika z kostki kamiennej. 3) Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakres wykonywanych przez nie czynności. Wykonawca musi dysponować minimum 1 kierownikiem budowy w branży drogowej, minimum 1 kierownikiem budowy w branży sanitarnej, minimum 1 kierownikiem w branży elektrycznej oraz minimum 10 pracownikami - brukarzami, 4) Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie, o którym mowa w pkt 3), Wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował. 5) Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia tj. kierownicy budowy muszą posiadać zaświadczenie stwierdzające przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz muszą posiadać aktualne zaświadczenia o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa. 6) podpisane oświadczenie, iż Wykonawca spełnia warunki upoważniające go do ubiegania się o zamówienie publiczne określone przepisami art. 22 - załącznik nr 3 do SIWZ oraz brakiem istnienia przesłanek wskazanych przepisami art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy PZP - załącznik nr 4 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.swidwin.pl; www.swidwin.biuletyn.net
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach