Przetargi.pl
MIEJSCE REKREACJI PRZY UL. SŁOWACKIEGO W SIANOWIE - ZAGOSPODAROWANIE TERENU, POPRAWA ESTETYKI I STWORZENIE MIEJSCA WYPOCZYNKU DLA MIESZKAŃCÓW GMINY SIANÓW

Gmina i Miasto Sianów ogłasza przetarg

 • Adres: 76-004 Sianów, ul. Armii Polskiej 30/13
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 094 3185281 , fax. 094 3185320
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina i Miasto Sianów
  ul. Armii Polskiej 30/13 30/13
  76-004 Sianów, woj. zachodniopomorskie
  tel. 094 3185281, fax. 094 3185320
  REGON: 00052910833217
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sianow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  MIEJSCE REKREACJI PRZY UL. SŁOWACKIEGO W SIANOWIE - ZAGOSPODAROWANIE TERENU, POPRAWA ESTETYKI I STWORZENIE MIEJSCA WYPOCZYNKU DLA MIESZKAŃCÓW GMINY SIANÓW
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część I: Miejsce rekreacji przy ul. Słowackiego w Sianowie, zagospodarowanie terenu, poprawa estetyki i stworzenie miejsca wypoczynku dla mieszkańców gminy Sianów, obejmującego - wymianę nawierzchni chodników z kostki betonowej gr. 6 cm. wraz z dostawą i montażem urządzeń rekreacyjnych - tablic aktywności - 3 szt. Część II: Miejsca parkingowe dla samochodów osobowych wraz z utwardzeniem terenu z dostępem do drogi publicznej - ul. Mikołaja Kopernika w Sianowie, obejmującego: - budowę parkingu o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332537
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 60 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie: Część I - 1.500 zł. Część II - 1.000 zł 2.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sianow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach