Przetargi.pl
B/PRZEBUDOWA DROGI - LUBKOWICKA/2014 Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Gościno, położonej na działce nr 45/6, obr. Jarogniew i działce nr 45/5, obr. Gościno, o długości 1,08 km, szer. 4m, w rodzaju budowy C

Gmina Gościno ogłasza przetarg

 • Adres: 78-120 Gościno, ul. IV Dywizji WP 58
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 094 3513382 , fax. 094 3513378
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Gościno
  ul. IV Dywizji WP 58 58
  78-120 Gościno, woj. zachodniopomorskie
  tel. 094 3513382, fax. 094 3513378
  REGON: 00053488800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.goscino.com.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  B/PRZEBUDOWA DROGI - LUBKOWICKA/2014 Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Gościno, położonej na działce nr 45/6, obr. Jarogniew i działce nr 45/5, obr. Gościno, o długości 1,08 km, szer. 4m, w rodzaju budowy C
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn.: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Gościno, położonej na działce nr 45/6, obr. Jarogniew i działce nr 45/5, obr. Gościno, o długości 1,08 km, szer. 4m, w rodzaju budowy C Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o długości 1,08 k m: 1. karczowanie pni o średnicy od 26 mm do 55 mm, 2. roboty ziemne: poszerzenie drogi do czterech metrów, przemieszczanie mas ziemi, formowanie nasypów, zagęszczenie mas gruntu, 3. wykonanie warstwy odsączającej z piasku z zagęszczeniem mechanicznym, 4. ułożenie nawierzchni z tłucznia kamiennego z zagęszczeniem warstwy dolnej i górnej, 5. wykonanie odwodnienia drogi: rowy i koryta betonowe,
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331206
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wysokość wadium ustala się w kwocie 10.000 zł.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.goscino.com.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach