Przetargi.pl
Pełnienie nadzoru przyrodniczego w trakcie prowadzenia prac konserwacyjnych związanych z utrzymaniem w należytym stanie technicznym koryt cieków naturalnych oraz kanałów stanowiących urządzenia melioracji wodnych podstawowych na terenie województwa zachodniopomorskiego wraz ze sporządzeniem opracowania z przeprowadzonego nadzoru przyrodniczego

Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Adres: 70-415 Szczecin, Al. Papieża Jana Pawła II 42
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 91 440 51 00 , fax. 91 440 51 01
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie
  Al. Papieża Jana Pawła II 42 42
  70-415 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 440 51 00, fax. 91 440 51 01
  REGON: 00103633600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zzmiuw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Pełnienie nadzoru przyrodniczego w trakcie prowadzenia prac konserwacyjnych związanych z utrzymaniem w należytym stanie technicznym koryt cieków naturalnych oraz kanałów stanowiących urządzenia melioracji wodnych podstawowych na terenie województwa zachodniopomorskiego wraz ze sporządzeniem opracowania z przeprowadzonego nadzoru przyrodniczego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.2. Miejsce realizacji: Województwo zachodniopomorskie; Terenowe Oddziały Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie obejmujące powiaty: Białogard, Choszczno, Drawsko Pomorskie, Goleniów, Gryfice, Gryfino, Kamień Pomorski, Świnoujście, Kołobrzeg, Koszalin, Myślibórz, Łobez, Pyrzyce, Sławno, Stargard Szczeciński, Szczecin, Police, Szczecinek, Świdwin, Wałcz. 1.3. Zakres przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: 1. wykonanie usługi polegającej na pełnieniu nadzoru przyrodniczego w trakcie prowadzenia prac konserwacyjnych związanych z utrzymaniem koryt cieków naturalnych i kanałów stanowiących urządzenia melioracji wodnych podstawowych, polegającego na bieżącej kontroli miejsca i sposobu wykonywanych zadań w celu zminimalizowania ewentualnych negatywnych skutków oddziaływania prowadzonych prac na środowisko przyrodnicze, w tym oddziaływania na potencjalnie występujące tam gatunki flory i fauny podlegające ochronie gatunkowej oraz występujące siedliska przyrodnicze, 2. sporządzenie opracowania z przeprowadzonego nadzoru przyrodniczego zawierającego ocenę wpływu na środowisko przyrodnicze prowadzonych prac utrzymaniowych w trakcie ich realizacji i prognozę ich oddziaływania w latach następnych. - Wyniki z prowadzonego nadzoru należy przedstawiać w miesięcznych sprawozdaniach w formie Karty Nadzoru Przyrodniczego, stanowiącej załącznik nr 9 do SIWZ. Dokument ten powinien zawierać opis aktualnie zinwentaryzowanych gatunków chronionych, w przypadku zwierząt ich aktywność biologiczną. Należy opisywać wszelkie podjęte działania mające na celu aktywną ochronę gatunków chronionych roślin i zwierząt w trakcie realizowanej konserwacji. Nadzór należy przeprowadzić zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013r., poz. 1232 z późn. zm). - Opracowanie z przeprowadzonego nadzoru przyrodniczego powinno zawierać informacje o głównych celach projektowanego dokumentu, opis obszaru objętego badaniem (obserwacją), zastosowaną metodykę oraz wyniki badań tj. ocenę (analizę) wpływu prowadzonych prac utrzymaniowych na środowisko przyrodnicze, w trakcie realizacji prac oraz prognozę ich oddziaływania w latach następnych. Zamówienie zostało podzielone na 18 zadań częściowych, zgodnie z podziałem terytorialnym Terenowych Oddziałów Zamawiającego; 1) Zadanie częściowe nr 1 - TO Białogard 2) Zadanie częściowe nr 2 - TO Choszczno 3) Zadanie częściowe nr 3 - TO Drawsko Pomorskie 4) Zadanie częściowe nr 4 - TO Goleniów 5) Zadanie częściowe nr 5 - TO Gryfice 6) Zadanie częściowe nr 6 - TO Gryfino 7) Zadanie częściowe nr 7 - TO Kamień Pomorski 8) Zadanie częściowe nr 8 - TO Kołobrzeg 9) Zadanie częściowe nr 9 - TO Koszalin 10) Zadanie częściowe nr 10 - TO Myślibórz 11) Zadanie częściowe nr 11 - TO Nowogard 12) Zadanie częściowe nr 12 - TO Pyrzyce 13) Zadanie częściowe nr 13 - TO Sławno 14) Zadanie częściowe nr 14 - TO Stargard Szczeciński 15) Zadanie częściowe nr 15 - TO Szczecin 16) Zadanie częściowe nr 16 - TO Szczecinek 17) Zadanie częściowe nr 17 - TO Świdwin 18) Zadanie częściowe nr 18 - TO Wałcz Wykaz obiektów wchodzących w skład zadań częściowych, przeznaczonych do konserwacji dla których należy zapewnić nadzór przyrodniczy z podanym rozmiarem rzeczowym i terminem wykonania stanowią załączniki nr 7.1 - 7.18 do SIWZ. Lokalizacja obiektów została wskazana w załącznikach 8.1- 8.18 do SIWZ (mapy poglądowe). Dla każdego zadania częściowego należy sporządzić odrębne opracowanie z przeprowadzonego nadzoru przyrodniczego. 1.4. Ogólna charakterystyka prac konserwacyjnych, dla których sprawowany będzie nadzór przyrodniczy oraz ocena ich wpływu na środowisko przyrodnicze: Prace konserwacyjne mają na celu utrzymanie w należytym stanie technicznym koryt cieków naturalnych oraz kanałów stanowiących urządzenia melioracji wodnych podstawowych w celu zapewnienia ich drożności oraz swobodnego spływu wód i swoim zakresem obejmują: wykoszenie porostu ze skarp i dna wraz z wygrabieniem lub mulczowaniem pokosu, hakowanie roślinności korzeniącej się w dnie, usuwanie kożucha roślin pływających, usunięcie namułu z dna wraz z rozplantowaniem wydobytego urobku, usuwanie krzaków ze skarp wraz z ich zrębkowaniem, wykonanie i naprawa ubezpieczeń skarp z materiałów naturalnych (kiszka faszynowa, narzut kamienny), oczyszczenie i naprawa przepustów i ich przyczółków, oczyszczenie rurociągów, studzienek na rurociągach, naprawa ubezpieczeń przyczółków na wylotach rurociągów, naprawa zastawek, zabudowa wyrw w skarpach, konserwacja (czyszczenie, impregnacja) elementów stalowych i drewnianych zastawek, wielokrotne usuwanie tam bobrowych z koryt cieków, usunięcie z koryt cieków zanieczyszczeń (gałęzi, konarów i innych odpadów) wraz z wywiezieniem.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713130005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie będzie wymagał od Wykonawcy wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zzmiuw.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach