Przetargi.pl
Zakup energii elektrycznej dla punktów poboru Gminy Dolice i jej jednostek organizacyjnych

Gmina Dolice ogłasza przetarg

 • Adres: 73-115 Dolice, ul. Ogrodowa 16
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 091 5640129 , fax. 091 5640237
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Dolice
  ul. Ogrodowa 16 16
  73-115 Dolice, woj. zachodniopomorskie
  tel. 091 5640129, fax. 091 5640237
  REGON: 81168565100000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup energii elektrycznej dla punktów poboru Gminy Dolice i jej jednostek organizacyjnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej dla 85 punktów poboru Gminy Dolice i jej jednostek organizacyjnych w imieniu których jako pełnomocnik występuje gmina Dolice zwana Zamawiającym. Zakres zamówienia obejmuje wolumen energii elektrycznej na poziomie (+/- 10%) 559 644 kWh na okres 12-tu miesięcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 093000002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.dolice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach