Przetargi.pl
Wykonanie robót budowlanych, określonych jako Przebudowa układu funkcjonalnego wraz z wymianą instalacji w budynku Inspektoratu ZUS w Wolsztynie przy ul. Poznańskiej 1

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Ostrowie Wielkopolskim ogłasza przetarg

 • Adres: 63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Wysocka 1B
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 062 7357468 , fax. 062 7357172
 • Data zamieszczenia: 2014-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Ostrowie Wielkopolskim
  ul. Wysocka 1B 1B
  63-400 Ostrów Wielkopolski, woj. wielkopolskie
  tel. 062 7357468, fax. 062 7357172
  REGON: 00001775600553
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zus.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót budowlanych, określonych jako Przebudowa układu funkcjonalnego wraz z wymianą instalacji w budynku Inspektoratu ZUS w Wolsztynie przy ul. Poznańskiej 1
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

  Przedmiot zamówienia: wykonanie robót budowlanych, określonych jako Przebudowa układu funkcjonalnego wraz z wymianą instalacji w budynku Inspektoratu ZUS w Wolsztynie przy ul. Poznańskiej 1.
  Zakres zamówienia: szczegółowy zakres robót określa dokumentacja, o której mowa w art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późniejszymi zmianami), stanowiąca załącznik do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
  Wspólny słownik zamówień (CPV):
  45453000-7 - roboty remontowe i renowacyjne,
  45311000-0 - roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych,
  45312000-7 - instalowanie systemów alarmowych i anten,
  45317300-5 - elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych,
  45330000-9 - roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne,
  45332000-3 - roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne,
  45333100-1 - instalowanie urządzeń regulacji gazu
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454530007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zus.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach