Przetargi.pl
Udzielenie Gminie Gostyń kredytu długoterminowego do kwoty: 3 070 615 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego

Gmina Gostyń, reprezentowana przez Burmistrza Gostynia ogłasza przetarg

 • Adres: 63-800 Gostyń, ul. Rynek 2
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 065 5752110-13 , fax. 065 5752142
 • Data zamieszczenia: 2014-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Gostyń, reprezentowana przez Burmistrza Gostynia
  ul. Rynek 2 2
  63-800 Gostyń, woj. wielkopolskie
  tel. 065 5752110-13, fax. 065 5752142
  REGON: 00052573100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gostyn.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Udzielenie Gminie Gostyń kredytu długoterminowego do kwoty: 3 070 615 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Udzielenie Gminie Gostyń kredytu długoterminowego do kwoty: 3 070 615 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego; Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na udzieleniu kredytu bankowego, długoterminowego do kwoty 3 070 615 zł (słownie: trzy miliony siedemdziesiąt tysięcy sześćset piętnaście złotych) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego, na następujących warunkach: 1) kredyt złotowy; 2) okres spłaty kapitału od 31.03.2015 r. do 31.12.2020 r. w ratach kwartalnych (wysokości poszczególnych rat wg załącznika nr 7 do SIWZ pn. Planowane spłaty rat kapitału); 3) oprocentowanie kredytu - zmienne obliczone dla każdego miesięcznego okresu odsetkowego w oparciu o wskaźnik WIBOR 1M powiększone o marżę banku, z zastrzeżeniem, że marża Banku nie ulega zwiększeniu w trakcie obowiązywania umowy kredytowej. Stopa procentowa dla danego miesiąca będzie ustalana w oparciu o WIBOR 1M ustalona na pierwszy dzień roboczy miesiąca danego okresu odsetkowego; 4) marża Wykonawcy, stała w okresie kredytowania (obowiązywania umowy); 5) karencja w spłacie kapitału do 31.03.2015 r.; 6) spłata odsetek - naliczanych co miesiąc następować będzie w okresach kwartalnych, począwszy od 2014 r. Zamawiający będzie informowany pisemnie - faksem lub drogą elektroniczną o wysokości odsetek przypadających do spłaty na co najmniej 5 dni przed upływem terminu ich zapłaty. Wykonawca nie będzie naliczał odsetek od kwoty niewykorzystanego kredytu; w przypadku wcześniejszej spłaty części kapitału odsetki płatne będą od faktycznego zadłużenia (Uwaga: w przypadku, gdy termin spłaty raty kredytu i odsetek przypadnie na dzień wolny od pracy to Zamawiający ureguluje wymaganą ratę najpóźniej w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonej dacie spłaty); 7) uruchomienie kredytu - bezgotówkowe, realizowane na zlecenie płatnicze kredytobiorcy; na którym zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika Gminy. Zamawiający dopuszcza podpisanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji w oparciu o art. 97 ustawy Prawo bankowe z dnia 29.08.1997 r.; 8) prowizja za uruchomienie kredytu pobierana przy uruchomieniu transzy i naliczana od kwoty uruchamianej transzy kredytu; 9) Zamawiający zastrzega sobie prawo do skorzystania z części przyznanego kredytu; bez ponoszenia dodatkowych opłat z tytułu niewykorzystania przyznanego kredytu; 10) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty części lub całości kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat, przy czym ewentualna spłata nastąpi po zawiadomieniu Wykonawcy o planowanej przedterminowej spłacie przynajmniej z 10 dniowym wyprzedzeniem; 11) w przypadku wejścia Polski do strefy euro kredyt zostanie przewalutowany bez dodatkowych opłat; 12) ewentualne zmiany umowy nie będą powodowały żadnych opłat
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 661130005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 72 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Składający ofertę musi wnieść wadium w wysokości: 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gostyn.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach