Przetargi.pl
Organizacja szkoleń w ramach sieci współpracy i samodoskonalenia, wraz z cateringiem w celu realizacji w roku szkolnym 2014/2015 projektu :Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli - Powiat Międzychodzki.

Powiat Międzychodzki reprezentowany przez Zarząd Powiatu ogłasza przetarg

 • Adres: 64-400 Międzychód, ul. 17 Stycznia 143
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 095 7488726 , fax. 095 7482430
 • Data zamieszczenia: 2014-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Międzychodzki reprezentowany przez Zarząd Powiatu
  ul. 17 Stycznia 143 143
  64-400 Międzychód, woj. wielkopolskie
  tel. 095 7488726, fax. 095 7482430
  REGON: 21096734300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-miedzychodzki.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Organizacja szkoleń w ramach sieci współpracy i samodoskonalenia, wraz z cateringiem w celu realizacji w roku szkolnym 2014/2015 projektu :Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli - Powiat Międzychodzki.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są usługi - organizacja szkoleń w ramach sieci współpracy i samodoskonalenia w celu realizacji w roku szkolnym 2014/2015 projektu pn: Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli - Powiat Międzychodzki. W zakres zamówienia wchodzą: usługi przeprowadzenia szkoleń przez ekspertów zewnętrznych w ramach 4 sieci współpracy i samokształcenia dla dyrektorów i nauczycieli szkół i przedszkoli oraz przygotowanie materiałów szkoleniowych dla nauczycieli oraz dyrektorów szkół i przedszkoli w ramach projektu poprawy funkcjonowania doskonalenia nauczycieli w powiecie międzychodzkim poprzez kompleksowe wsparcie 24 szkół i przedszkoli spójne z ich potrzebami w związku z realizacją w roku szkolnym 2014/2015 projektu :Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli - Powiat Międzychodzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa w ramach PO KL działanie 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół. Zamawiający zastrzega, że przedmiot zamówienia realizowany będzie w dniach i godzinach określonych przez zamawiającego i przekazanych wykonawcy na min. 7 dni przed planowaną datą realizacji szkoleń. Orientacyjnie szkolenia prowadzone będą od października 2014 do czerwca 2015 r., w dniach od poniedziałku do piątku włącznie, w godzinach od 13:00 do 19:00 po wcześniejszym uzgodnieniu z koordynatorem sieci. Zamówienie obejmuje przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli i dyrektorów szkół w ramach 4 sieci współpracy i samokształcenia. Sieci adresowane są do zespołów nauczycielskich i dyrektorów placówek na terenie Powiatu Międzychodzkiego. Dla dyrektorów - 1 sieć, dla nauczycieli - 3 sieci. Liczba uczestników szkoleń w ramach 1 sieci - grupa do 30 osób. Wykonawca winien zabezpieczyć kompleksową realizację form doskonalenia na najwyższym poziomie merytorycznym w następujących 4 ofertach sieci : 1) Sieć współpracy dyrektorów - pozapedagogiczne obowiązki dyrektora szkoły.. 2) Sieć wychowawcza - Jak rozwijać twórcze myślenie uczniów ? 3) Sieć nauczycielska - Nauczyciele pracują zespołowo. 4) Sieć nauczycieli przedmiotów ścisłych. Przedmiotem doskonalenia objętych będzie minimum 92 nauczycieli z 24 placówek, w tym: przedszkoli, szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych oraz szkół ponadgimnazjalnych. Szkolenia dla nauczycieli w ramach sieci prowadzone będą jednorazowo w wymiarze 4 godzin. Łączna ilość szkoleń wynosi 64 godziny. Zakres zamówienia obejmuje także świadczenie usługi cateringowej podczas przeprowadzanych zajęć. Szacunkowa ilość posiłków wynosi 368 zestawów. Zawartość zestawu i zasady realizacji cateringu określone są szczegółowo w SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 805100002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: wadium wynosi 400 zł. (słownie: czterysta złotych)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: BIP Starostwa : www.powiat.miedzychod.samorzady.pl (w zakł.:zamówienia publiczne/przetargi/2014)
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach