Przetargi.pl
Roboty budowlane polegające na postawieniu i przestawieniu pieców w lokalach wchodzących w skład komunalnego zasobu Miasta Gniezna

Miasto Gniezno Zarząd Gospodarowania Lokalami ogłasza przetarg

 • Adres: 62-200 Gniezno, ul. Lecha 6
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 61 424 65 20 , fax. 61 424 65 20 wew. 222
 • Data zamieszczenia: 2014-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Gniezno Zarząd Gospodarowania Lokalami
  ul. Lecha 6 6
  62-200 Gniezno, woj. wielkopolskie
  tel. 61 424 65 20, fax. 61 424 65 20 wew. 222
  REGON: 30128054100000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty budowlane polegające na postawieniu i przestawieniu pieców w lokalach wchodzących w skład komunalnego zasobu Miasta Gniezna
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na postawieniu i przestawieniu pieców w lokalach wchodzących w skład komunalnego zasobu Miasta Gniezna, usytuowanych na terenie miasta Gniezna, w zakresie zgodnym z załączonymi przedmiarami robót oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. Zakres prac obejmuje następujące punkty adresowe: 1) ul. Czysta 2a/4 - przestawienie 1 pieca pokojowego na cokołach, 2) ul. Dąbrówki 1/5 - przestawienie 1 pieca pokojowego na cokołach, 3) ul. Farna 2/7 - przestawienie 2 pieców pokojowych, 4) ul. Rzeźnicka 7/1 - przestawienie 2 pieców pokojowych, 5) ul. Zaułek 6/8 - przestawienie 3 sztuk pieców pokojowych, 6) ul. Garbarska 2/5 - przestawienie 1 pieca pokojowego, 7) ul. 3 Maja 32/8 - przestawienie 2 pieców pokojowych, 8) ul. Dalkoska 18a/1 - postawienie 1 sztuki nowego pieca na fundamencie, 9) ul. Staszica 2/19a - przestawienie 1 pieca pokojowego z cyganką, 10) ul. Tumska 14/2 - przestawienie 1 pieca pokojowego 11) ul. Wyszyńskiego 7/14 - przestawienie 1 pieca pokojowego na cokołach z odbudową fundamentu, 12) ul. Grzybowo 15/4a - przestawienie 1 pieca pokojowego na cokołach , 13) ul. Warszawska 16/1 - przestawienie 2 pieców pokojowych na cokołach, 14) ul. Strumykowa 5/3 - przestawienie 2 pieców pokojowych na fundamencie, 15) ul. Pustachowska 35/1a - przestawienie 1 pieca pokojowego, 16) ul. Armii Krajowej 20/8 - przestawienie 1 pieca pokojowego na cokołach, 17) ul. 17 Dywizji Piechoty 11/15 - przestawienie 1 pieca pokojowego w ramie zlokalizowanego w łazience, 18) ul. Łąkowa 1/13 - przestawienie 1 pieca pokojowego w ramie, 19) ul. Farna 2/10 - przestawienie 1 pieca pokojowego na cokołach, 20) ul. Armii Krajowej 4/6 - przestawienie 1 pieca pokojowego, 21) ul. 17 Dywizji Piechoty 11/3 - postawienie 1 sztuki pieca pokojowego w ramie w pomieszczeniu kuchennym. 12.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia obejmuje: obmiar robót - załącznik nr 1 do SIWZ oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót stanowiąca załącznik nr 2 do SWIZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454530007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 30 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zgl.gniezno.eu
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach