Przetargi.pl
Sukcesywna dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą aparatury dla Poznańskiego Ośrodka Reumatologicznego SP SZOZ w Śremie

Poznański Ośrodek Reumatologiczny Samodzielny Publiczny Zespół Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 63-100 Śrem, ul. Mickiewicza 95 95
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 61 2836273 , fax. 61 2836235
 • Data zamieszczenia: 2014-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Poznański Ośrodek Reumatologiczny Samodzielny Publiczny Zespół Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej
  ul. Mickiewicza 95 95 95
  63-100 Śrem, woj. wielkopolskie
  tel. 61 2836273, fax. 61 2836235
  REGON: 63083335300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://reumatologia.srem.net/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą aparatury dla Poznańskiego Ośrodka Reumatologicznego SP SZOZ w Śremie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Sukcesywna dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą aparatury dla Poznańskiego Ośrodka Reumatologicznego SP SZOZ w Śremie szczegółowy opis stanowi załącznik 2.1 i 2.2. do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 336965000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 36 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://reumatologia.srem.net/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach