Przetargi.pl
Dostawa odczynników

Wojewódzki Specjalistyczny Zespół ZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza ogłasza przetarg

 • Adres: 62-872 Godziesze Małe, Wolica 113
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 062 7612553 , fax. 062 7612507
 • Data zamieszczenia: 2016-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Specjalistyczny Zespół ZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza
  Wolica 113 113
  62-872 Godziesze Małe, woj. wielkopolskie
  tel. 062 7612553, fax. 062 7612507
  REGON: 00031475000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wolica.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa odczynników
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników do Zakładu Mikrobiologii Wojewódzkiego Specjalistycznego ZZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza. Każda ze wskazanych poniżej części zamówienia określana będzie mianem Zadania i opisana jest szczegółowo w formularzu cenowym - załącznik nr 2. Zamówienie będzie realizowane w następujących częściach: Nr zadania - Opis części zamówienia Zadanie Nr 1-TEST HBsAg Zadanie Nr 2-Mycobacterium tuberculosis, podłoża w probówkach Zadanie Nr 3-Mycobacterium tuberculosis, podłoża i testy do identyfikacji Zadanie Nr 4-Krążki diagnostyczne Zadanie Nr 5-Podłoża do przygotowywania zawiesin i standard Mcfarlanda Zadanie Nr 6-Odczynniki chemiczne Zadanie Nr 7 -Roztwory barwników mikroskopowych Zadanie Nr 8-Antybiotyki krążki, paskiMICE Zadanie Nr 9-Podłoża na płytkach Zadanie Nr 10-Podłoża w probówkach L-J z antybiotykami(długość probówki 15 cm) Zadanie Nr 11-Testy identyfikacyjne i biopreparaty Zadanie Nr 12-Testy biochemiczne
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 336965000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Postępowanie zwolnione jest z wpłaty wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin dostawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.szpital.wolica.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach