Przetargi.pl
Wykonanie robót budowlanych określonych jako inwestycja pod nazwą: Szkoła Podstawowa nr 87 ul. Malownicza 31 - modernizacja budynku szkoły w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 87 im. 7PP AK "Garłuch" ogłasza przetarg

 • Adres: 02-272 Warszawa, ul. Malownicza 31
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 846 09 31 , fax. 22 846 09 31
 • Data zamieszczenia: 2013-07-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 87 im. 7PP AK "Garłuch"
  ul. Malownicza 31 31
  02-272 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 846 09 31, fax. 22 846 09 31
  REGON: 00080077500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nasza87.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Administracja oświatowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót budowlanych określonych jako inwestycja pod nazwą: Szkoła Podstawowa nr 87 ul. Malownicza 31 - modernizacja budynku szkoły w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia zgodnie z nazwą zadania inwestycyjnego jest: - modernizacja pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej nr 87 ul. Malownicza 31 w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego. Przedmiot zamówienia obejmuje: - demontaż istniejących ścianek działowych wraz z instalacjami ; - montaż nowych ścianek działowych wg. dokumentacji technicznej, montaż nowej instalacji elektrycznej i sanitarnej wraz z osprzętem; - montaż lamp oświetleniowych w pomieszczeniach szatni i salki rehabilitacyjnej, które powstaną po nowym podziale pomieszczeń oraz korytarzach i pomieszczeniach socjalnych zgodnie z dokumentacją; - wykonanie prac budowlanych związanych z obróbką połączenia prac wykonanych z miejscem styku części budynku po modernizacji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.nasza87.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach